คำถาม : แนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร สำหรับหลักสูตรที่มี มคอ.1 เพื่อขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

คำตอบ: ในปีการศึกษา 2557 ขอให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการ ดังนี้

1) แจ้งความประสงค์มายัง สกอ. เพื่อขอรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร สำหรับขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2) สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการประเมินคุณภาพตามลำดับ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน และจัดส่งรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ภายใน 120 วันจากวันสิ้นปีการศึกษา
3) สกอ. จะพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรที่แจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพเพื่อขึ้นทะเบียนหลักสูตรฯ จากระบบ CHE QA Online หากเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สกอ. จะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพื่อทำหน้าที่ประเมินหลักสูตรอีกครั้งตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นไป หากผลการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรดังกล่าวมีผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป หลักสูตรนั้นจะได้รับการขึ้นทะเบียนหลักสูตร โดยมีระยะเวลาการขึ้นทะเบียนตามรอบการปรับปรุงของหลักสูตร

ที่มา : หนังสือราชการ สกอ. ที่ ศธ 0506(3)/10206 ลงวันที่ 11 กันยายน 2558 )

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>