Author: จันทร์จิรา อินทนาคม

คำถาม : แนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร สำหรับหลักสูตรที่มี มคอ.1 เพื่อขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

คำตอบ: ในปีการศึกษา 2557 ขอให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการ ดังนี้

1) แจ้งความประสงค์มายัง สกอ. เพื่อขอรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร สำหรับขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2) สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการประเมินคุณภาพตามลำดับ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน และจัดส่งรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ภายใน 120 วันจากวันสิ้นปีการศึกษา
3) สกอ. จะพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรที่แจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพเพื่อขึ้นทะเบียนหลักสูตรฯ จากระบบ CHE QA Online หากเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สกอ. จะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพื่อทำหน้าที่ประเมินหลักสูตรอีกครั้งตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นไป หากผลการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรดังกล่าวมีผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป หลักสูตรนั้นจะได้รับการขึ้นทะเบียนหลักสูตร โดยมีระยะเวลาการขึ้นทะเบียนตามรอบการปรับปรุงของหลักสูตร

ที่มา : หนังสือราชการ สกอ. ที่ ศธ 0506(3)/10206 ลงวันที่ 11 กันยายน 2558 )

 

 

คำถาม : การประเมินระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 “ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” จะพิจารณาร้อยละของผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปีอย่างไร

คำตอบ : 1. กรณีตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติข้อที่ 11 คือ ระดับความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพของหลักสุูตร และข้อที่ 12 คือ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ จะต้องประเมินหรือไม่ ให้พิจารณา ดังนี้
1.1) หากเป็นหลักสูตรใหม่ และยังไม่มีนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ให้พิจารณาว่าในเอกสาร มคอ.2 ระบุการประเมินข้อ 11 และข้อ 12 ไว้ในปีใดของการดำเนินการหลักสูตร ก็ให้ประเมินตามปีที่ระบุ
1.2) หากเป้นหลักสูตรปรับปรุง ซึ่งมีการดำเนินงานมาครบรอบระยะเวลาหลักสูตรและมีนิสิตสำดร็จการศึกษาแล้ว ก็ให้ประเมินข้อ 11 และข้อ 12 ดังกล่าวด้วย

2. กรณีตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ข้อที่ 8 คือ อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือให้คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน
คำว่า  ”อาจารย์ใหม่” ที่ระบุไว้ หมายถึง อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่เพิ่งเข้ามาร่วมจัดการเรียนการสอนใหม่ในหลักสูตร ซึ่งคณะหรือภาควิชาหรือหัวหน้าหลักสูตรจะต้องจัดการปฐมนิเทศหรือให้คำแนะนำด้านการจัดการเราียนการสอนให้กับอาจารย์ผู้นั้น เพื่อรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ที่กำหนดในหลักสูตรเป็นการเฉพาะ อาทิ ปรัชญา วัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร ลักษณะการจัดการเรียนการสอน ความสัมพันธ์แต่ละรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตร เพื่อให้การเรียนการสอนแต่ละรายวิชามีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

ที่มา : หนังสือราชการ สกอ. ที่ ศธ 0506(3)/10206 ลงวันที่ 11 กันยายน 2558 )