ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร

คำถาม : คำว่า ผู้บริหารระดับสถาบัน หมายถึง ผู้บริหารระดับคณะใช่หรือไม่

คำตอบ :  ผู้บริหารระดับสถาบัน หมายถึง ทีมผู้บริหารของสถาบันที่มีหน้าที่อนุมัติแผนกลยุทธ์ของคณะ ขึ้นอยู่กับแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ซึ่งอาจเป็นผู้บริหารระดับคณะหรือสถาบันก็ได้   ทั้งนี้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2557  หมายถึง ผู้บริหารระดับคณะ
(ที่มา : หนังสือราชการ สกอ. ที่ศธ 0506(3)/10206 ลงวันที่ 11 กันยายน 2558 ข้อ 2 การประเมินระดับคณะ )

คำถาม : การรวบรวมความรู้จากแหล่งอื่น ๆ จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์หรือได้รับข้อเสนอแนะจากผู้มีประสบการณ์ตรงอีกหรือไม่ ก่อนนำมากำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

คำตอบ : ไม่จำเป็น เพราะเป็น Explicit knowleadge แต่จะดำเนินการก็ได้ แล้วแต่ผู้ดำเนินการจะเห็นสมควร

คำถาม : ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม เปรียบเทียบจากอะไรบ้าง

คำตอบ : ดูจาก

  1. ระดับตัวชี้วัดความสำเร็จ (KRI) หรือ
  2. ผลการดำเนินงานเทียบกับปีที่ผ่านมา หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง หรือ
  3. ระดับโอกาสและผลกระทบที่ลดลง