ตัวบ่งชี้ที่ 4.2

คุณภาพอาจารย์

คำถาม : ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการนับอย่างไร

คำตอบ : นับตำราหรือหนังสือที่ผู้ขอผ่านการประเมินตำแหน่งวิชาการ ในปีปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับประเมิน โดยนับในปีปฏิทิน ที่สภาสถาบันอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการนั้น ๆ ไม่ต้องดูปีที่ตีพิมพ์

คำถาม : การตีพิมพ์/การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จำเป็นต้องกำหนดสัดส่วนการมีส่วนร่วมของอาจารย์หรือไม่

คำตอบ : ไม่จำเป็น กรณีผลงานวิชาการร่วม อาจารย์ทุกคนที่มีส่วนร่วมสามารถใช้อ้างอิงเป็นผลงานในระดับหลักสูตรของตนเองได้ โดยไม่พิจารณาสัดส่วนการมีส่วนร่วม เช่น อาจารย์จาก 2 หลักสูตรร่วมกันทำผลงานวิจัยและมีการตีพิมพ์/เผยแพร่ อาจารย์แต่ละหลักสูตรสามารถนำไปใช้เป็นผลงานของหลักสูตรตนเองได้ แต่เมื่อพิจารณาการประเมินในระดับคณะ/สถาบัน ให้นับผลงานวิชาการเป็น 1 เรื่อง เท่านั้น

คำถาม : ผลงานวิจัยที่มีชื่อนิสิตและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้บัณฑิต (ป.โท หรือ ป.เอก) แล้ว สามารถนำไปนับในตัวบ่งชี้ผลงานวิชาการของอาจารย์ได้หรือไม่

คำตอบ : สามารถนับได้

คำถาม : กรณีที่อาจารย์เป็นนิสิตปริญญาเอกใน มศว และรายงานตัวเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในปีที่รับการประเมิน นับผลงานตีพิมพ์เผยแพร่อย่างไร

คำตอบ :

1. ที่องค์ประกอบที่ 1 ไม่สามารถนับเป็นประสบการณ์วิจัยของอาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษาได้ (กรณีที่อาจารย์เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)

2. สามารถนับเป็นผลงานเผยแพร่ของนิสิตปริญญาเอกในองค์ประกอบที่ 2 ได้ และสามารถนับเป็นผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 4 (4.2) ได้