Author: สิริมา แสงสงคราม

คำถาม : ผลงานที่ประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ แต่ผู้ยื่นขอไม่ได้รับการแต่งตั้งให้มีตำแหน่งทางวิชาการ

คำตอบ : ถ้าตำราหรือหนังสือนั้น ๆ ได้รับการประเมินว่ามีคุณภาพดี สามารถนับว่ามีน้ำหนักเท่ากับ 1 ได้ แม้ว่าผู้ยื่นขอจะไม่ได้รับการแต่งตั้งให้มีตำแหน่งทางวิชาการ

คำถาม : เงินสนับสนุนวิจัยงานสร้างสรรค์ กรณีมีผู้ทำวิจัย 3 คนและมีระยะเวลาทำวิจัยตามสัญญา 2 ปี

คำตอบ : กรณีมีผู้ทำวิจัย 3 คน ระยะเวลา 2 ปี ให้นำเงินมาหารตามสัดส่วนการทำวิจัยและหาร 2 ตามจำนวนปีด้วย

คำถาม : กรณีอาจารย์ไปอบรมการใช้ฐานข้อมูลวิจัยกับสำนักหอสมุดกลางถือว่าเป็นการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์หรือไม่

คำตอบ : ได้ ถ้าคณะเป็นผู้ประสานงานและพยายามผลักดันให้อาจารย์ไปในจำนวนมาก (เพราะจริงๆเกณฑ์ข้อนี้เน้นให้คณะเป็นผู้จัดดำเนินการ)

คำถาม : กรณีคณะหาเครื่องมือวิจัย/วิทยาศาสตร์มาใหม่และมีการแนะนำการใช้งานถือว่าเป็นการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์หรือไม่

คำตอบ : ใช่ แต่ควรแนะนำการใช้งานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาในคณะ หรือกิจกรรมควรครอบคลุมอาจารย์ส่วนใหญ่ในคณะ

คำถาม : มีการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น หากคณะไม่มีใครได้ผลงานดีเด่น ถือว่าผ่าน/ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อนี้

คำตอบ : คณะต้องสร้างระบบการสร้างขวัญและกำลังใจ แม้ไม่มีใครมีผลงานดีเด่น

คำถาม : กรณีคณะไม่ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ สามารถนับตามที่สถาบันยุทธทางปัญญาและวิจัย จัดสรรให้ได้หรือไม่

คำตอบ :  ไม่ได้ คณะต้องมีของตนเองด้วย

คำถาม : การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หากคณะมีการจัดสรรงบประมาณ แต่ไม่มีบุคลากรขอรับทุนดังกล่าว สามารถนับในเกณฑ์ข้อนี้ได้หรือไม่

คำตอบ : ถ้ามีการจัดสรรงบประมาณ สามารถนับได้ทั้งเกณฑ์ข้อ 3 และ 4

คำถาม : สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฯ สามารถใช้ห้องสมุดกลางในการตอบเกณฑ์ข้อนี้ได้หรือไม่

คำตอบ : ใช้ห้องสมุดส่วนกลางได้ แต่ต้องแสดงให้เห็นถึงกระบวนการหรือนโยบายในการใช้

คำถาม : สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฯ ต้องทำให้ครบทั้ง 4 ประเด็นตามที่ระบุในคู่มือหรือไม่ และสามารถอ้างอิงของมหาวิทยาลัย หรือของคณะอื่นที่ไปขอใช้บริการได้หรือไม่ หากคณะ/หน่วยงานที่รับประเมินไม่มีเป็นของตัวเอง

คำตอบ : ต้องครบทั้ง 4 ประเด็น และคณะต้องดำเนินการเองด้วย

คำถาม : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากเกณฑ์มาตรฐานทุกข้อ สามารถอ้างอิงของมหาวิทยาลัยได้หรือไม่

คำตอบ :  เกณฑ์ข้อ 1-6 อ้างอิงของมหาวิทยาลัยได้ ส่วนเกณฑ์ข้อ 2-5 คณะต้องดำเนินการเอง