กรณีอาจารย์ลา

คำถาม : อาจารย์บรรจุที่ มศว มา 3 ปี แต่ลาเรียนและเพิ่งจบปริญญาเอกกลับมาทำงานไม่ถึง 6 เดือน จะนับอย่างไร (ตัวตั้งเป็น 0 หรือ 1)

คำตอบ : นับทั้งตัวตั้งและตัวหารเป็น 1 เพราะบรรจุมาแล้ว 3 ปี

คำถาม : อาจารย์ลาไปศึกษาต่อระดับ ป.เอก นับเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้หรือไม่

คำตอบ :  ไม่ได้ เพราะลาไปศึกษาต่อ

คำถาม : การนับจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร กรณีอาจารย์ลาด้วยสาเหตุต่าง ๆ เช่น ลาคลอด ลาอุปสมบท ลาศึกษาต่อ ลาออก เป็นต้น ให้นับอย่างไร

คำตอบ : ถ้าอาจารย์ประจำหลักสูตรท่านใดท่านหนึ่ง ในรอบปีการศึกษาที่รับการประเมินลาด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ให้แต่งตั้งผู้อื่นที่มีคุณสมบัติครบแทน เพื่อให้มีจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรครบ ส่วนการรายงานผลงานวิชาการของอาจารย์คนใหม่ที่มาแทน