การจัดการเรียนการสอน

คำถาม : การประเมินการจัดการเรียนการสอนต้องผ่าน 3.51 หรือไม่

คำตอบ : ไม่จำเป็น แต่ให้นำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนารายวิชาในประเด็นที่ควรปรับปรุง