การจัดสรรงบประมาณ

คำถาม : กรณีคณะไม่ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ สามารถนับตามที่สถาบันยุทธทางปัญญาและวิจัย จัดสรรให้ได้หรือไม่

คำตอบ :  ไม่ได้ คณะต้องมีของตนเองด้วย

คำถาม : การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หากคณะมีการจัดสรรงบประมาณ แต่ไม่มีบุคลากรขอรับทุนดังกล่าว สามารถนับในเกณฑ์ข้อนี้ได้หรือไม่

คำตอบ : ถ้ามีการจัดสรรงบประมาณ สามารถนับได้ทั้งเกณฑ์ข้อ 3 และ 4