การบริหารความเสี่ยงในระดับหลักสูตร

คำถาม : ยกตัวอย่าง การบริหารความเสี่ยงในระดับหลักสูตร

คำตอบ : ตัวอย่างเช่น คุณภาพของนิสิตที่เข้ามาลดลง จำนวนรับไม่เป็นไปตามแผน อัตราการคงอยู่ อัตราการสำเร็จการศึกษาตามแผน นิสิตไม่จบการศึกษาในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด นิสิตมีปัญหาด้านการเรียน การเงิน ฯลฯ ความเสี่ยงอาจารย์ขาดแคลน และความเสี่ยงด้านอื่นๆ เช่น ความปลอดภัยระหว่างการเรียนการสอน  ฯลฯ ซึ่งแต่ละหลักสูตรอาจมีความเสี่ยงแตกต่างกัน