การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ

คำถาม : ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการนับอย่างไร

คำตอบ : นับตำราหรือหนังสือที่ผู้ขอผ่านการประเมินตำแหน่งวิชาการ ในปีปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับประเมิน โดยนับในปีปฏิทิน ที่สภาสถาบันอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการนั้น ๆ ไม่ต้องดูปีที่ตีพิมพ์