การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์

คำถาม : กรณีอาจารย์ไปอบรมการใช้ฐานข้อมูลวิจัยกับสำนักหอสมุดกลางถือว่าเป็นการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์หรือไม่

คำตอบ : ได้ ถ้าคณะเป็นผู้ประสานงานและพยายามผลักดันให้อาจารย์ไปในจำนวนมาก (เพราะจริงๆเกณฑ์ข้อนี้เน้นให้คณะเป็นผู้จัดดำเนินการ)

คำถาม : กรณีคณะหาเครื่องมือวิจัย/วิทยาศาสตร์มาใหม่และมีการแนะนำการใช้งานถือว่าเป็นการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์หรือไม่

คำตอบ : ใช่ แต่ควรแนะนำการใช้งานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาในคณะ หรือกิจกรรมควรครอบคลุมอาจารย์ส่วนใหญ่ในคณะ