การวิจัย

คำถาม : สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฯ สามารถใช้ห้องสมุดกลางในการตอบเกณฑ์ข้อนี้ได้หรือไม่

คำตอบ : ใช้ห้องสมุดส่วนกลางได้ แต่ต้องแสดงให้เห็นถึงกระบวนการหรือนโยบายในการใช้

คำถาม : การวิจัยนับตามปีอะไร

คำตอบ : 

  • ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 (ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์) นับตามปีการศึกษา
  • ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์) นับตามปีการศึกษา
  • ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 (ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย) นับตามปีปฏิทิน พ.ศ. 2557