การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

คำถาม : การตีพิมพ์/การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จำเป็นต้องกำหนดสัดส่วนการมีส่วนร่วมของอาจารย์หรือไม่

คำตอบ : ไม่จำเป็น กรณีผลงานวิชาการร่วม อาจารย์ทุกคนที่มีส่วนร่วมสามารถใช้อ้างอิงเป็นผลงานในระดับหลักสูตรของตนเองได้ โดยไม่พิจารณาสัดส่วนการมีส่วนร่วม เช่น อาจารย์จาก 2 หลักสูตรร่วมกันทำผลงานวิจัยและมีการตีพิมพ์/เผยแพร่ อาจารย์แต่ละหลักสูตรสามารถนำไปใช้เป็นผลงานของหลักสูตรตนเองได้ แต่เมื่อพิจารณาการประเมินในระดับคณะ/สถาบัน ให้นับผลงานวิชาการเป็น 1 เรื่อง เท่านั้น