ความคาดหวังของนิสิต

คำถาม : การเทียบผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต เทียบเช่นไร

คำตอบ : สามารถนำผลการประเมินปีที่แล้วมาเทียบเพื่อแสดงว่าการปรับปรุงในปีปัจจุบันทำให้เกิดผลดีขึ้นหรือปรับปรุงตรงตามผลการสำรวจความต้องการของนิสิต