ช่วงระดับคุณภาพ

คำถาม : ผลการประเมินระดับหลักสูตรมีการกำหนดช่วงระดับคุณภาพ เพื่อวัตถุประสงค์อะไร

คำตอบ : 

1. เพื่อการกำหนดระดับคุณภาพ (0.01-2.00 = น้อย, 2.01-3.00 = ปานกลาง, 3.01-4.00 = ดี, 4.01-5.00 = ดีมาก)

2. เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไปต่อเนื่อง 2 ปีนับตั้งแต่เปิดสอนหลักสูตรที่พัฒนาตามกรอบ TQF  จึงจะได้รับการรับรองและเผยแพร่โดย สกอ.