ตัวบ่งชี้ที่ 3.3

คำถาม : ตัวบ่งชี้ชนิดที่เป็นผลลัพธ์ (ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3) ระบุเกี่ยวกับ “แนวโน้ม” ต้องใช้ข้อมูลอย่างไร กี่รอบการดำเนินงาน

คำตอบ : ต้องใช้ข้อมูลอย่างน้อย 3 รอบการดำเนินงาน เช่น ข้อมูล 3 ปีการศึกษาต่อกัน เป็นต้น และต้องแสดงให้เห็นว่ามีการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง