ประเมินติดตามหลักสูตร

คำถาม : สกอ. จะประเมินติดตามหลักสูตรทุก 3 ปี หมายความว่าอย่างไร

คำตอบ : ในทุก ๆ 3 ปี สกอ. จะจัดส่งคณะกรรมการเข้าติดตามประเมินหลักสูตรโดยทุกหลักสูตรต้องมีการประเมินภายในเองทุกปีพร้อมทั้งต้องส่งรายงานให้ สกอ. ผ่านระบบ CHE-QA Online