ปีปฏิทิน

คำถาม : การนับรอบปีในการประเมินหลักสูตรนับอย่างไร

คำตอบ :

ปีการศึกษา 2557 คือ  1 ส.ค. 57 – 31 ก.ค. 58

ปีปฏิทิน คือ  ปี พ.ศ. 2557 คือ 1 ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57 (ใช้ในการนับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ)