ผลการประเมินระดับหลักสูตร

คำถาม : การนับจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร กรณีอาจารย์ลาด้วยสาเหตุต่าง ๆ เช่น ลาคลอด ลาอุปสมบท ลาศึกษาต่อ ลาออก เป็นต้น ให้นับอย่างไร

คำตอบ : ถ้าอาจารย์ประจำหลักสูตรท่านใดท่านหนึ่ง ในรอบปีการศึกษาที่รับการประเมินลาด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ให้แต่งตั้งผู้อื่นที่มีคุณสมบัติครบแทน เพื่อให้มีจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรครบ ส่วนการรายงานผลงานวิชาการของอาจารย์คนใหม่ที่มาแทน

คำถาม : ผลการประเมินระดับหลักสูตรมีการกำหนดช่วงระดับคุณภาพ เพื่อวัตถุประสงค์อะไร

คำตอบ : 

1. เพื่อการกำหนดระดับคุณภาพ (0.01-2.00 = น้อย, 2.01-3.00 = ปานกลาง, 3.01-4.00 = ดี, 4.01-5.00 = ดีมาก)

2. เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไปต่อเนื่อง 2 ปีนับตั้งแต่เปิดสอนหลักสูตรที่พัฒนาตามกรอบ TQF  จึงจะได้รับการรับรองและเผยแพร่โดย สกอ.