ผู้ประเมิน

คำถาม : หลักสูตรสามารถเลือกผู้ประเมินด้วยตนเองได้หรือไม่

คำตอบ : ได้ ตามเกณฑ์ที่ระบุในคู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาฉบับปีการศึกษา 2557 (หน้า 18)