พันธกิจด้านการวิจัย

คำถาม : สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฯ สามารถใช้ห้องสมุดกลางในการตอบเกณฑ์ข้อนี้ได้หรือไม่

คำตอบ : ใช้ห้องสมุดส่วนกลางได้ แต่ต้องแสดงให้เห็นถึงกระบวนการหรือนโยบายในการใช้

คำถาม : สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฯ ต้องทำให้ครบทั้ง 4 ประเด็นตามที่ระบุในคู่มือหรือไม่ และสามารถอ้างอิงของมหาวิทยาลัย หรือของคณะอื่นที่ไปขอใช้บริการได้หรือไม่ หากคณะ/หน่วยงานที่รับประเมินไม่มีเป็นของตัวเอง

คำตอบ : ต้องครบทั้ง 4 ประเด็น และคณะต้องดำเนินการเองด้วย