หลักสูตร

คำถาม : การประเมินระดับหลักสูตรมีจุดเน้นเรื่องใด

คำตอบ : เน้นเรื่องคุณภาพการจัดการศึกษา  ว่าหลักสูตรได้ดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ การกำกับมาตรฐาน บัณฑิต นิสิต อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

คำถาม : สกอ. จะประเมินติดตามหลักสูตรทุก 3 ปี หมายความว่าอย่างไร

คำตอบ : ในทุก ๆ 3 ปี สกอ. จะจัดส่งคณะกรรมการเข้าติดตามประเมินหลักสูตรโดยทุกหลักสูตรต้องมีการประเมินภายในเองทุกปีพร้อมทั้งต้องส่งรายงานให้ สกอ. ผ่านระบบ CHE-QA Online