หลักสูตรที่มีแขนง

คำถาม : หลักสูตรที่มีแขนงจะต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรกี่คน

คำตอบ : กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชากำหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจำไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชาที่เปิดสอน (อ้างอิง บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว254 ของ สกอ.)