เงินสนับสนุนวิจัยงานสร้างสรรค์

คำถาม : เงินสนับสนุนวิจัยงานสร้างสรรค์ กรณีมีผู้ทำวิจัย 3 คนและมีระยะเวลาทำวิจัยตามสัญญา 2 ปี

คำตอบ : กรณีมีผู้ทำวิจัย 3 คน ระยะเวลา 2 ปี ให้นำเงินมาหารตามสัดส่วนการทำวิจัยและหาร 2 ตามจำนวนปีด้วย