TQF ข้อ 6

คำถาม : จากตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ข้อ 6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

  •  ถ้านิสิตปีสุดท้ายของระดับปริญญาตรี จะหมายถึงนิสิตชั้นปีที่ 4 แต่นิสิตปีสุดท้ายของระดับบัณฑิตศึกษา จะหมายถึงนิสิตชั้นปีใด

คำตอบ :  ให้ยึดตามระยะเวลาของแผนการศึกษาของหลักสูตรที่ปรากฎใน มคอ.2 เช่น หลักสูตร 2 ปี ให้ประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่ 2