คำถาม : มีการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น หากคณะไม่มีใครได้ผลงานดีเด่น ถือว่าผ่าน/ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อนี้

คำตอบ : คณะต้องสร้างระบบการสร้างขวัญและกำลังใจ แม้ไม่มีใครมีผลงานดีเด่น

คำถาม : กรณีคณะไม่ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ สามารถนับตามที่สถาบันยุทธทางปัญญาและวิจัย จัดสรรให้ได้หรือไม่

คำตอบ :  ไม่ได้ คณะต้องมีของตนเองด้วย

คำถาม : การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หากคณะมีการจัดสรรงบประมาณ แต่ไม่มีบุคลากรขอรับทุนดังกล่าว สามารถนับในเกณฑ์ข้อนี้ได้หรือไม่

คำตอบ : ถ้ามีการจัดสรรงบประมาณ สามารถนับได้ทั้งเกณฑ์ข้อ 3 และ 4

คำถาม : สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฯ สามารถใช้ห้องสมุดกลางในการตอบเกณฑ์ข้อนี้ได้หรือไม่

คำตอบ : ใช้ห้องสมุดส่วนกลางได้ แต่ต้องแสดงให้เห็นถึงกระบวนการหรือนโยบายในการใช้

คำถาม : สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฯ ต้องทำให้ครบทั้ง 4 ประเด็นตามที่ระบุในคู่มือหรือไม่ และสามารถอ้างอิงของมหาวิทยาลัย หรือของคณะอื่นที่ไปขอใช้บริการได้หรือไม่ หากคณะ/หน่วยงานที่รับประเมินไม่มีเป็นของตัวเอง

คำตอบ : ต้องครบทั้ง 4 ประเด็น และคณะต้องดำเนินการเองด้วย

คำถาม : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากเกณฑ์มาตรฐานทุกข้อ สามารถอ้างอิงของมหาวิทยาลัยได้หรือไม่

คำตอบ :  เกณฑ์ข้อ 1-6 อ้างอิงของมหาวิทยาลัยได้ ส่วนเกณฑ์ข้อ 2-5 คณะต้องดำเนินการเอง

คำถาม : การวิจัยนับตามปีอะไร

คำตอบ : 

  • ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 (ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์) นับตามปีการศึกษา
  • ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์) นับตามปีการศึกษา
  • ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 (ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย) นับตามปีปฏิทิน พ.ศ. 2557

 

คำถาม : การจัดกิจกรรม QA ให้กับนิสิต ต้องครบทุกระดับที่มีการเปิดสอนหรือไม่

คำตอบ : ตามเกณฑ์ไม่ระบุ แปลว่า ระดับใดระดับหนึ่งก็ได้ หรือทุกระดับก็ได้ แต่ต้องเน้นให้นิสิตนำไปใช้ได้จริง (มี”ทักษะ”)

คำถาม : การเทียบผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต เทียบเช่นไร

คำตอบ : สามารถนำผลการประเมินปีที่แล้วมาเทียบเพื่อแสดงว่าการปรับปรุงในปีปัจจุบันทำให้เกิดผลดีขึ้นหรือปรับปรุงตรงตามผลการสำรวจความต้องการของนิสิต