ข้อร้องเรียนของนิสิต

คำถาม : ผลที่เกิดกับนิสิต เกี่ยวกับความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตจะดำเนินการอย่างไร

คำตอบ : ควรดำเนินการดังต่อไปนี้

1. จัดระบบและกลไกการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต  และประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

2. จัดเก็บข้อมูลเรื่องการร้องเรียนของนิสิต เรื่องที่ได้รับการแก้ไขและผลจากการแก้ไข

3. ประเมินความพึงพอใจของนิสิตเกี่ยวกับระบบและผลการจัดการข้อร้องเรียน