Co-advisor

คำถาม : ผู้เชี่ยวชาญภายนอกสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (Major advisor) ได้หรือไม่

คำตอบ : ไม่ได้  สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นอาจารย์ประจำในสถาบันเท่านั้น  ผู้เชี่ยวชาญสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (Co-advisor)