รายละเอียดเอกสาร

หมายเลขเอกสาร 1
ปีงบประมาณ 2562
ชื่อเอกสาร

แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2

หมวดเอกสาร RM
ชนิดไฟล์เอกสาร
คำบรรยาย
วันสิ้นสุดการอัพโหลด 13 ก.ย. 2562
ผู้รับผิดชอบ
สถานะการอัพโหลดเอกสาร

จำนวน 4 หน่วยงาน

จำนวน 20 หน่วยงาน

จำนวน 6 หน่วยงานรายงานสถานะการดำเนินการ

ลำดับ
คณะ/หน่วยงาน
วันที่ส่ง
สถานะการส่งงาน
1 คณะกายภาพบำบัด 30 ก.ย. 2562
2 คณะทันตแพทยศาสตร์ 17 ก.ย. 2562
3 คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 28 ก.ย. 2562
4 คณะพยาบาลศาสตร์
5 คณะพลศึกษา 3 ต.ค. 2562
6 คณะมนุษยศาสตร์ 21 ต.ค. 2562
7 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 30 ก.ย. 2562
8 คณะวิทยาศาสตร์ 1 พ.ย. 2562
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 ต.ค. 2562
10 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 30 ก.ย. 2562
11 คณะศึกษาศาสตร์ 30 ก.ย. 2562
12 คณะสังคมศาสตร์ 26 ก.ย. 2562
13 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 30 ก.ย. 2562
14 คณะเภสัชศาสตร์ 30 ก.ย. 2562
15 คณะเศรษฐศาสตร์ 28 ส.ค. 2562
16 คณะแพทยศาสตร์ 2 ต.ค. 2562
17 บัณฑิตวิทยาลัย 31 ต.ค. 2562
18 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
19 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 5 ก.ย. 2562
20 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 3 ก.ย. 2562
21 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
22 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 30 ก.ย. 2562
23 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
24 ศูนย์บริการวิชาการ 10 ต.ค. 2562
25 ศูนย์บริหารกิจการหอพัก 16 ต.ค. 2562
26 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 22 ต.ค. 2562
27 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 27 ก.ย. 2562
28 สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
29 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
30 สำนักคอมพิวเตอร์ 1 ต.ค. 2562
31 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 ต.ค. 2562
32 สำนักงานอธิการบดี 8 พ.ย. 2562
33 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 13 ก.ย. 2562
34 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 1 ต.ค. 2562
35 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 25 ก.ย. 2562
36 สำนักหอสมุดกลาง 6 ม.ค. 2563

หมายถึง ส่งงานแล้ว ทันกำหนดเวลา

หมายถึง ส่งงานแล้ว หลังกำหนดเวลา

หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ