หน่วยงาน : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

กราฟแสดงการจัดการเอกสารของหน่วยงาน

รานการ จำนวน (งาน)
เอกสารที่ทำรายการแล้ว 0
เอกสารที่กำลังดำเนินการ 2
เอกสารที่รอตรวจสอบ 1
เอกสารที่ไม่มีการดำเนินการ 0

รายการเอกสารที่ต้องอัพโหลดเอกสาร

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร หมวดเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด สถานการอัพโหลด
1 2565 การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 19 ก.ย. 2564 รอการตรวจสอบ
2 2565 รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน 28 ก.พ. 2565 ระหว่างการอัพโหลด
3 2565 รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน 10 ส.ค. 2565 ระหว่างการอัพโหลด

รายการเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด วันที่ส่งข้อมูล วันที่ตรวจสอบข้อมูล ผู้ตรวจสอบ