หน่วยงาน : คณะกายภาพบำบัด

กราฟแสดงการจัดการเอกสารของหน่วยงาน

รานการ จำนวน (งาน)
เอกสารที่ทำรายการแล้ว 31
เอกสารที่กำลังดำเนินการ 3
เอกสารที่รอตรวจสอบ 0
เอกสารที่ไม่มีการดำเนินการ 0

รายการเอกสารที่ต้องอัพโหลดเอกสาร

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร หมวดเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด สถานการอัพโหลด
1 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน แบบติดตาม ปค.5 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 15 พ.ค. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
2 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน แบบติดตาม ปค.5 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 15 พ.ค. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
3 2563 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 RM 30 ก.ย. 2563 ระหว่างการอัพโหลด

รายการเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด วันที่ส่งข้อมูล วันที่ตรวจสอบข้อมูล ผู้ตรวจสอบ
1 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) 30 ก.ย. 2563 5 ต.ค. 2563 14 ต.ค. 2563
2 2563 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) 30 ก.ย. 2563 5 ต.ค. 2563 14 ต.ค. 2563
3 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน 31 มี.ค. 2563 8 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2563
4 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน 31 มี.ค. 2563 8 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2563
5 2563 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 31 มี.ค. 2563 8 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2563
6 2563 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) 28 ก.พ. 2563 30 ต.ค. 2562 11 พ.ย. 2562
7 2563 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) 15 พ.ย. 2562 30 ต.ค. 2562 11 พ.ย. 2562
8 2562 แบบรายงานประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) 13 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 3 ต.ค. 2562
9 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) 13 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 3 ต.ค. 2562
10 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 13 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 3 ต.ค. 2562
11 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน 3 พ.ค. 2562 2 พ.ค. 2562 17 มิ.ย. 2562
12 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน 3 พ.ค. 2562 2 พ.ค. 2562 17 มิ.ย. 2562
13 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 2 พ.ค. 2562 2 พ.ค. 2562 17 มิ.ย. 2562
14 2562 แผนการจัดการความเสี่ยง 31 ธ.ค. 2561 8 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563
15 2562 แผนการจัดการความเสี่ยง 31 ธ.ค. 2561 8 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563
16 2562 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 31 ธ.ค. 2561 8 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563
17 2562 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 31 ธ.ค. 2561 8 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563
18 2561 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม (ปย.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 11 ต.ค. 2561 24 ต.ค. 2561
19 2561 แบบรายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 11 ต.ค. 2561 24 ต.ค. 2561
20 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 11 ต.ค. 2561 24 ต.ค. 2561
21 2561 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน 30 เม.ย. 2561 4 พ.ค. 2561 4 มิ.ย. 2561
22 2561 1.2 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน 30 เม.ย. 2561 4 พ.ค. 2561 4 มิ.ย. 2561
23 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) 30 เม.ย. 2561 4 พ.ค. 2561 4 มิ.ย. 2561
24 2561 แผนจัดการความเสี่ยง (RM-2) 31 ม.ค. 2561 14 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
25 2561 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) 15 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
26 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-3) รอบที่ 2 17 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560
27 2560 ปย.1 17 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560
28 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน 17 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560
29 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) 15 พ.ค. 2560 14 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560
30 2560 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) 31 ม.ค. 2560 1 ก.พ. 2560 20 ก.ค. 2560
31 2560 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 31 ม.ค. 2560 9 ม.ค. 2560 20 ก.ค. 2560