หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์

กราฟแสดงการจัดการเอกสารของหน่วยงาน

รานการ จำนวน (งาน)
เอกสารที่ทำรายการแล้ว 51
เอกสารที่กำลังดำเนินการ 0
เอกสารที่รอตรวจสอบ 0
เอกสารที่ไม่มีการดำเนินการ 0

รายการเอกสารที่ต้องอัพโหลดเอกสาร

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร หมวดเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด สถานการอัพโหลด

รายการเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด วันที่ส่งข้อมูล วันที่ตรวจสอบข้อมูล ผู้ตรวจสอบ
1 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) 30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 19 ต.ค. 2563
2 2563 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) 30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 19 ต.ค. 2563
3 2563 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 19 ต.ค. 2563
4 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน 31 มี.ค. 2563 8 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563
5 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน 31 มี.ค. 2563 8 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563
6 2563 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 31 มี.ค. 2563 8 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563
7 2563 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) 28 ก.พ. 2563 14 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 2562
8 2563 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) 15 พ.ย. 2562 14 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 2562
9 2562 แบบรายงานประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) 13 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 3 ต.ค. 2562
10 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) 13 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 3 ต.ค. 2562
11 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 13 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 3 ต.ค. 2562
12 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน 3 พ.ค. 2562 2 พ.ค. 2562 17 มิ.ย. 2562
13 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน 3 พ.ค. 2562 2 พ.ค. 2562 17 มิ.ย. 2562
14 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 2 พ.ค. 2562 2 พ.ค. 2562 17 มิ.ย. 2562
15 2562 แผนการจัดการความเสี่ยง 31 ธ.ค. 2561 11 ธ.ค. 2561 3 ม.ค. 2562
16 2562 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 31 ธ.ค. 2561 11 ธ.ค. 2561 3 ม.ค. 2562
17 2561 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม (ปย.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 1 พ.ย. 2561 3 ม.ค. 2562
18 2561 แบบรายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 9 ต.ค. 2561 24 ต.ค. 2561
19 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 9 ต.ค. 2561 24 ต.ค. 2561
20 2561 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน 30 เม.ย. 2561 27 เม.ย. 2561 4 มิ.ย. 2561
21 2561 1.2 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน 30 เม.ย. 2561 27 เม.ย. 2561 4 มิ.ย. 2561
22 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) 30 เม.ย. 2561 27 เม.ย. 2561 4 มิ.ย. 2561
23 2561 แผนจัดการความเสี่ยง (RM-2) 31 ม.ค. 2561 6 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
24 2561 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) 15 ธ.ค. 2560 6 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
25 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-3) รอบที่ 2 17 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560
26 2560 ปย.1 17 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560
27 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน 17 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560
28 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) 15 พ.ค. 2560 11 พ.ค. 2560 20 ก.ค. 2560
29 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน 15 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2560 20 ก.ค. 2560
30 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน 15 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2560 20 ก.ค. 2560
31 2560 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) 31 ม.ค. 2560 3 ก.พ. 2560 20 ก.ค. 2560
32 2560 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 31 ม.ค. 2560 3 ก.พ. 2560 20 ก.ค. 2560
33 2560 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ฉบับร่าง 22 ต.ค. 2559 17 ต.ค. 2559 22 พ.ย. 2559
34 2559 ปย.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 21 ต.ค. 2559 6 ต.ค. 2559 22 พ.ย. 2559
35 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบ 12 เดือน) 21 ต.ค. 2559 6 ต.ค. 2559 22 พ.ย. 2559
36 2559 แบบติดตามแผนจัดการความเสียง (RM-3) รอบที่ 2 21 ต.ค. 2559 6 ต.ค. 2559 22 พ.ย. 2559
37 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบที่1) 15 ก.ค. 2559 4 ก.ค. 2559 22 ส.ค. 2559
38 2559 แบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง (RM-3) 15 ก.ค. 2559 4 ก.ค. 2559 22 ส.ค. 2559
39 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 20 เม.ย. 2559 11 เม.ย. 2559 4 พ.ค. 2559
40 2559 แผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-2) 8 เม.ย. 2559 3 ก.พ. 2559 18 ก.พ. 2559
41 2559 แบบวิเคราะห์/ระบุความเสี่ยง (Rm-1) (pdf.) 8 เม.ย. 2559 3 ก.พ. 2559 18 ก.พ. 2559
42 2558 ปย.2 (ประเภทไฟล์ pdf.) 15 ต.ค. 2558 28 ก.ย. 2558 5 พ.ย. 2558 patcharar
43 2558 ปย.2 (ประเภทไฟล์ word) 15 ต.ค. 2558 28 ก.ย. 2558 10 พ.ค. 2559
44 2558 ปย.1 (ประเภทไฟล์ pdf.) 15 ต.ค. 2558 28 ก.ย. 2558 26 ธ.ค. 2560
45 2558 ปย.1 (ประเภทไฟล์ word) 15 ต.ค. 2558 28 ก.ย. 2558 26 ธ.ค. 2560
46 2558 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบ 6 เดือน) 30 เม.ย. 2558 14 พ.ค. 2558 15 พ.ค. 2558 tidarat
47 2558 แบบติดตาม ปย.2 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 30 เม.ย. 2558 8 พ.ค. 2558 15 พ.ค. 2558 tidarat
48 2558 แผนบริหารความเสี่ยงฯ (RM 7.4-2) 31 ต.ค. 2557 30 เม.ย. 2558 26 ธ.ค. 2560
49 2558 รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM 7.4-1) 31 ต.ค. 2557 30 เม.ย. 2558 5 พ.ย. 2558 patcharar
50 2557 แผนบริหารความเสี่ยงฯ (RM 7.4-2) ไม่ระบุ 29 ธ.ค. 2557 8 ม.ค. 2558 tidarat
51 2557 รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM 7.4-1) ไม่ระบุ 29 ธ.ค. 2557 8 ม.ค. 2558 tidarat