หน่วยงาน : วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

กราฟแสดงการจัดการเอกสารของหน่วยงาน

รานการ จำนวน (งาน)
เอกสารที่ทำรายการแล้ว 25
เอกสารที่กำลังดำเนินการ 21
เอกสารที่รอตรวจสอบ 0
เอกสารที่ไม่มีการดำเนินการ 0

รายการเอกสารที่ต้องอัพโหลดเอกสาร

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร หมวดเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด สถานการอัพโหลด
1 2557 ปย.1 RM 1 ม.ค. 2513 ระหว่างการอัพโหลด
2 2558 รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM 7.4-1) RM 31 ต.ค. 2557 ระหว่างการอัพโหลด
3 2558 แผนบริหารความเสี่ยงฯ (RM 7.4-2) RM 31 ต.ค. 2557 ระหว่างการอัพโหลด
4 2558 แบบติดตาม ปย.2 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) RM 30 เม.ย. 2558 ระหว่างการอัพโหลด
5 2558 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบ 6 เดือน) RM 30 เม.ย. 2558 ระหว่างการอัพโหลด
6 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) RM 20 เม.ย. 2559 ระหว่างการอัพโหลด
7 2559 แบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง (RM-3) RM 15 ก.ค. 2559 ระหว่างการอัพโหลด
8 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบที่1) RM 15 ก.ค. 2559 ระหว่างการอัพโหลด
9 2559 แบบติดตามแผนจัดการความเสียง (RM-3) รอบที่ 2 RM 21 ต.ค. 2559 ระหว่างการอัพโหลด
10 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบ 12 เดือน) RM 21 ต.ค. 2559 ระหว่างการอัพโหลด
11 2559 ปย.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 RM 21 ต.ค. 2559 ระหว่างการอัพโหลด
12 2560 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ฉบับร่าง RM 22 ต.ค. 2559 ระหว่างการอัพโหลด
13 0 1 ม.ค. 2513 ระหว่างการอัพโหลด
14 2560 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 RM 31 ม.ค. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
15 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน แบบติดตาม ปย.2 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 15 พ.ค. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
16 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน แบบติดตาม ปย.2 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 15 พ.ค. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
17 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) RM 15 พ.ค. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
18 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน RM 3 พ.ค. 2562 ระหว่างการอัพโหลด
19 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 RM 13 ก.ย. 2562 ระหว่างการอัพโหลด
20 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) RM 13 ก.ย. 2562 ระหว่างการอัพโหลด
21 2562 แบบรายงานประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) RM 13 ก.ย. 2562 ระหว่างการอัพโหลด

รายการเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด วันที่ส่งข้อมูล วันที่ตรวจสอบข้อมูล ผู้ตรวจสอบ
1 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน 3 พ.ค. 2562 3 พ.ค. 2562 17 มิ.ย. 2562
2 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 3 พ.ค. 2562 3 พ.ค. 2562 17 มิ.ย. 2562
3 2562 แผนการจัดการความเสี่ยง 31 ธ.ค. 2561 28 ธ.ค. 2561 3 ม.ค. 2562
4 2562 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 31 ธ.ค. 2561 28 ธ.ค. 2561 3 ม.ค. 2562
5 2561 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม (ปย.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2561 24 ต.ค. 2561
6 2561 แบบรายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2561 24 ต.ค. 2561
7 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2561 24 ต.ค. 2561
8 2561 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน 30 เม.ย. 2561 31 พ.ค. 2561 4 มิ.ย. 2561
9 2561 1.2 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน 30 เม.ย. 2561 31 พ.ค. 2561 4 มิ.ย. 2561
10 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) 30 เม.ย. 2561 31 พ.ค. 2561 4 มิ.ย. 2561
11 2561 แผนจัดการความเสี่ยง (RM-2) 31 ม.ค. 2561 7 ก.พ. 2561 4 มิ.ย. 2561
12 2561 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) 15 ธ.ค. 2560 7 ก.พ. 2561 4 มิ.ย. 2561
13 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-3) รอบที่ 2 17 พ.ย. 2560 7 ก.พ. 2561 4 มิ.ย. 2561
14 2560 ปย.1 17 พ.ย. 2560 15 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560
15 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน 17 พ.ย. 2560 4 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
16 2560 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) 31 ม.ค. 2560 4 เม.ย. 2560 20 ก.ค. 2560
17 2559 แผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-2) 8 เม.ย. 2559 10 มี.ค. 2559 20 เม.ย. 2559
18 2559 แบบวิเคราะห์/ระบุความเสี่ยง (Rm-1) (pdf.) 8 เม.ย. 2559 10 มี.ค. 2559 20 เม.ย. 2559
19 2558 ปย.2 (ประเภทไฟล์ pdf.) 15 ต.ค. 2558 15 ต.ค. 2558 5 พ.ย. 2558 patcharar
20 2558 ปย.2 (ประเภทไฟล์ word) 15 ต.ค. 2558 15 ต.ค. 2558 10 พ.ค. 2559
21 2558 ปย.1 (ประเภทไฟล์ pdf.) 15 ต.ค. 2558 15 ต.ค. 2558 5 พ.ย. 2558 patcharar
22 2558 ปย.1 (ประเภทไฟล์ word) 15 ต.ค. 2558 15 ต.ค. 2558 26 ธ.ค. 2560
23 2557 ปย.2 ไม่ระบุ 25 ธ.ค. 2557 9 ม.ค. 2558 tidarat
24 2557 แผนบริหารความเสี่ยงฯ (RM 7.4-2) ไม่ระบุ 25 ธ.ค. 2557 9 ม.ค. 2558 tidarat
25 2557 รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM 7.4-1) ไม่ระบุ 25 ธ.ค. 2557 8 ม.ค. 2558 tidarat