เลือกปีงบประมาณ :

รายการเอกสารที่ต้องแนบไฟล์เข้าระบบ

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร กำหนดส่งเอกสาร ผู้ดแล
1 2561 แผนจัดการความเสี่ยง (RM-2) 31 ม.ค. 2561
2 2561 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) 15 ธ.ค. 2560