เลือกปีงบประมาณ :

รายการเอกสารที่ต้องแนบไฟล์เข้าระบบ

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร กำหนดส่งเอกสาร ผู้ดแล
1 2563 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 30 ก.ย. 2563
2 2563 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) 30 ก.ย. 2563
3 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) 30 ก.ย. 2563
4 2563 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 31 มี.ค. 2563
5 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน 31 มี.ค. 2563
6 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน 31 มี.ค. 2563
7 2563 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) 28 ก.พ. 2563
8 2563 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) 15 พ.ย. 2562