เลือกปีงบประมาณ :

รายการเอกสารที่ต้องแนบไฟล์เข้าระบบ

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร กำหนดส่งเอกสาร ผู้ดแล
1 2562 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 31 ธ.ค. 2561
2 2562 แผนการจัดการความเสี่ยง 31 ธ.ค. 2561