เลือกปีงบประมาณ :

รายการเอกสารที่ต้องแนบไฟล์เข้าระบบ

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร กำหนดส่งเอกสาร ผู้ดแล
1 2565 รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน 31 ส.ค. 2565
2 2565 รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน 22 เม.ย. 2565
3 2565 การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 27 พ.ย. 2564