หน่วยงาน : คณะเศรษฐศาสตร์

กราฟแสดงการจัดการเอกสารของหน่วยงาน

รานการ จำนวน (งาน)
เอกสารที่ทำรายการแล้ว 36
เอกสารที่กำลังดำเนินการ 4
เอกสารที่รอตรวจสอบ 0
เอกสารที่ไม่มีการดำเนินการ 0

รายการเอกสารที่ต้องอัพโหลดเอกสาร

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร หมวดเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด สถานการอัพโหลด
1 2562 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง RM 31 ธ.ค. 2561 ระหว่างการอัพโหลด
2 2562 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง RM 31 ธ.ค. 2561 ระหว่างการอัพโหลด
3 2562 แผนการจัดการความเสี่ยง RM 31 ธ.ค. 2561 ระหว่างการอัพโหลด
4 2562 แผนการจัดการความเสี่ยง RM 31 ธ.ค. 2561 ระหว่างการอัพโหลด

รายการเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด วันที่ส่งข้อมูล วันที่ตรวจสอบข้อมูล ผู้ตรวจสอบ
1 2565 รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน 31 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2565 11 ส.ค. 2565
2 2565 รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน 22 เม.ย. 2565 11 มี.ค. 2565 11 มี.ค. 2565
3 2565 การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 27 พ.ย. 2564 25 ส.ค. 2564 2 ก.ย. 2564
4 2564 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 4 ธ.ค. 2564 3 ส.ค. 2564 3 ส.ค. 2564
5 2564 รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน (แบบ ปค. 5) 4 ธ.ค. 2564 3 ส.ค. 2564 3 ส.ค. 2564
6 2564 รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน 10 ส.ค. 2564 3 ส.ค. 2564 3 ส.ค. 2564
7 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) 30 ก.ย. 2563 15 ต.ค. 2563 16 ต.ค. 2563
8 2563 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) 30 ก.ย. 2563 21 ก.ย. 2563 16 ต.ค. 2563
9 2563 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 30 ก.ย. 2563 22 ก.ย. 2563 16 ต.ค. 2563
10 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน 31 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2563 18 เม.ย. 2563
11 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน 31 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2563 18 เม.ย. 2563
12 2563 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 31 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2563 18 เม.ย. 2563
13 2563 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) 28 ก.พ. 2563 31 ต.ค. 2562 26 พ.ย. 2562
14 2563 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) 15 พ.ย. 2562 31 ต.ค. 2562 25 พ.ย. 2562
15 2562 แบบรายงานประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) 13 ก.ย. 2562 28 ส.ค. 2562 3 ต.ค. 2562
16 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) 13 ก.ย. 2562 28 ส.ค. 2562 3 ต.ค. 2562
17 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 13 ก.ย. 2562 28 ส.ค. 2562 3 ต.ค. 2562
18 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน 3 พ.ค. 2562 2 พ.ค. 2562 17 มิ.ย. 2562
19 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน 3 พ.ค. 2562 2 พ.ค. 2562 17 มิ.ย. 2562
20 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 2 พ.ค. 2562 2 พ.ค. 2562 17 มิ.ย. 2562
21 2561 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม (ปย.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 7 พ.ย. 2561 8 พ.ย. 2561
22 2561 แบบรายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 7 พ.ย. 2561 8 พ.ย. 2561
23 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 7 พ.ย. 2561 8 พ.ย. 2561
24 2561 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน 30 เม.ย. 2561 7 พ.ย. 2561 8 พ.ย. 2561
25 2561 1.2 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน 30 เม.ย. 2561 7 พ.ย. 2561 8 พ.ย. 2561
26 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) 30 เม.ย. 2561 7 พ.ย. 2561 8 พ.ย. 2561
27 2561 แผนจัดการความเสี่ยง (RM-2) 31 ม.ค. 2561 12 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
28 2561 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) 15 ธ.ค. 2560 12 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
29 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-3) รอบที่ 2 17 พ.ย. 2560 12 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
30 2560 ปย.1 17 พ.ย. 2560 12 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
31 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน 17 พ.ย. 2560 12 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
32 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) 15 พ.ค. 2560 12 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
33 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน 15 พ.ค. 2560 12 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
34 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน 15 พ.ค. 2560 12 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
35 2560 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) 31 ม.ค. 2560 12 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
36 2560 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 31 ม.ค. 2560 22 ธ.ค. 2559 26 ธ.ค. 2560