หน่วยงาน : คณะเศรษฐศาสตร์

กราฟแสดงการจัดการเอกสารของหน่วยงาน

รานการ จำนวน (งาน)
เอกสารที่ทำรายการแล้ว 19
เอกสารที่กำลังดำเนินการ 4
เอกสารที่รอตรวจสอบ 3
เอกสารที่ไม่มีการดำเนินการ 0

รายการเอกสารที่ต้องอัพโหลดเอกสาร

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร หมวดเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด สถานการอัพโหลด
1 2562 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง RM 31 ธ.ค. 2561 ระหว่างการอัพโหลด
2 2562 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง RM 31 ธ.ค. 2561 ระหว่างการอัพโหลด
3 2562 แผนการจัดการความเสี่ยง RM 31 ธ.ค. 2561 ระหว่างการอัพโหลด
4 2562 แผนการจัดการความเสี่ยง RM 31 ธ.ค. 2561 ระหว่างการอัพโหลด
5 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 RM 13 ก.ย. 2562 รอการตรวจสอบ
6 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) RM 13 ก.ย. 2562 รอการตรวจสอบ
7 2562 แบบรายงานประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) RM 13 ก.ย. 2562 รอการตรวจสอบ

รายการเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด วันที่ส่งข้อมูล วันที่ตรวจสอบข้อมูล ผู้ตรวจสอบ
1 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน 3 พ.ค. 2562 2 พ.ค. 2562 17 มิ.ย. 2562
2 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน 3 พ.ค. 2562 2 พ.ค. 2562 17 มิ.ย. 2562
3 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 3 พ.ค. 2562 2 พ.ค. 2562 17 มิ.ย. 2562
4 2561 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม (ปย.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 7 พ.ย. 2561 8 พ.ย. 2561
5 2561 แบบรายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 7 พ.ย. 2561 8 พ.ย. 2561
6 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 7 พ.ย. 2561 8 พ.ย. 2561
7 2561 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน 30 เม.ย. 2561 7 พ.ย. 2561 8 พ.ย. 2561
8 2561 1.2 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน 30 เม.ย. 2561 7 พ.ย. 2561 8 พ.ย. 2561
9 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) 30 เม.ย. 2561 7 พ.ย. 2561 8 พ.ย. 2561
10 2561 แผนจัดการความเสี่ยง (RM-2) 31 ม.ค. 2561 12 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
11 2561 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) 15 ธ.ค. 2560 12 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
12 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-3) รอบที่ 2 17 พ.ย. 2560 12 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
13 2560 ปย.1 17 พ.ย. 2560 12 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
14 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน 17 พ.ย. 2560 12 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
15 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) 15 พ.ค. 2560 12 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
16 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน 15 พ.ค. 2560 12 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
17 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน 15 พ.ค. 2560 12 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
18 2560 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) 31 ม.ค. 2560 12 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
19 2560 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 31 ม.ค. 2560 22 ธ.ค. 2559 26 ธ.ค. 2560