หน่วยงาน : สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

กราฟแสดงการจัดการเอกสารของหน่วยงาน

รานการ จำนวน (งาน)
เอกสารที่ทำรายการแล้ว 34
เอกสารที่กำลังดำเนินการ 20
เอกสารที่รอตรวจสอบ 3
เอกสารที่ไม่มีการดำเนินการ 0

รายการเอกสารที่ต้องอัพโหลดเอกสาร

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร หมวดเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด สถานการอัพโหลด
1 2558 รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM 7.4-1) RM 31 ต.ค. 2557 ระหว่างการอัพโหลด
2 2558 แผนบริหารความเสี่ยงฯ (RM 7.4-2) RM 31 ต.ค. 2557 ระหว่างการอัพโหลด
3 2558 แบบติดตาม ปย.2 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) RM 30 เม.ย. 2558 ระหว่างการอัพโหลด
4 2558 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบ 6 เดือน) RM 30 เม.ย. 2558 ระหว่างการอัพโหลด
5 2558 ปย.1 (ประเภทไฟล์ word) RM 15 ต.ค. 2558 ระหว่างการอัพโหลด
6 2558 ปย.1 (ประเภทไฟล์ pdf.) RM 15 ต.ค. 2558 ระหว่างการอัพโหลด
7 2558 ปย.2 (ประเภทไฟล์ word) RM 15 ต.ค. 2558 ระหว่างการอัพโหลด
8 2558 ปย.2 (ประเภทไฟล์ pdf.) RM 15 ต.ค. 2558 ระหว่างการอัพโหลด
9 2560 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) RM 31 ม.ค. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
10 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน แบบติดตาม ปค.5 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 15 พ.ค. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
11 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน แบบติดตาม ปค.5 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 15 พ.ค. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
12 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) RM 15 พ.ค. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
13 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 RM 15 ต.ค. 2561 ระหว่างการอัพโหลด
14 2561 แบบรายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 RM 15 ต.ค. 2561 ระหว่างการอัพโหลด
15 2561 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม (ปย.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 RM 15 ต.ค. 2561 ระหว่างการอัพโหลด
16 2562 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง RM 31 ธ.ค. 2561 ระหว่างการอัพโหลด
17 2562 แผนการจัดการความเสี่ยง RM 31 ธ.ค. 2561 ระหว่างการอัพโหลด
18 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 RM 2 พ.ค. 2562 ระหว่างการอัพโหลด
19 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน RM 3 พ.ค. 2562 ระหว่างการอัพโหลด
20 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน RM 3 พ.ค. 2562 ระหว่างการอัพโหลด
21 2564 รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน (แบบ ปค. 5) รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน 4 ธ.ค. 2564 รอการตรวจสอบ
22 2564 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน 4 ธ.ค. 2564 รอการตรวจสอบ
23 2565 การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 27 พ.ย. 2564 รอการตรวจสอบ

รายการเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด วันที่ส่งข้อมูล วันที่ตรวจสอบข้อมูล ผู้ตรวจสอบ
1 2565 รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน 31 ส.ค. 2565 8 ส.ค. 2565 11 ส.ค. 2565
2 2565 รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน 22 เม.ย. 2565 24 มี.ค. 2565 5 เม.ย. 2565
3 2564 รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน 10 ส.ค. 2564 16 พ.ย. 2564 16 พ.ย. 2564
4 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) 30 ก.ย. 2563 2 ต.ค. 2563 16 ต.ค. 2563
5 2563 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) 30 ก.ย. 2563 2 ต.ค. 2563 16 ต.ค. 2563
6 2563 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 30 ก.ย. 2563 9 ส.ค. 2564 16 พ.ย. 2564
7 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน 31 มี.ค. 2563 28 เม.ย. 2563 28 เม.ย. 2563
8 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน 31 มี.ค. 2563 28 เม.ย. 2563 28 เม.ย. 2563
9 2563 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 31 มี.ค. 2563 28 เม.ย. 2563 28 เม.ย. 2563
10 2563 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) 28 ก.พ. 2563 13 พ.ย. 2562 1 ธ.ค. 2562
11 2563 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) 15 พ.ย. 2562 13 พ.ย. 2562 1 ธ.ค. 2562
12 2562 แบบรายงานประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) 13 ก.ย. 2562 22 ต.ค. 2562 18 เม.ย. 2563
13 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) 13 ก.ย. 2562 22 ต.ค. 2562 28 ต.ค. 2562
14 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 13 ก.ย. 2562 22 ต.ค. 2562 28 ต.ค. 2562
15 2561 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน 30 เม.ย. 2561 8 พ.ค. 2561 11 ก.ค. 2561
16 2561 1.2 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน 30 เม.ย. 2561 8 พ.ค. 2561 11 ก.ค. 2561
17 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) 30 เม.ย. 2561 8 พ.ค. 2561 11 ก.ค. 2561
18 2561 แผนจัดการความเสี่ยง (RM-2) 31 ม.ค. 2561 26 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
19 2561 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) 15 ธ.ค. 2560 19 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
20 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-3) รอบที่ 2 17 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560
21 2560 ปย.1 17 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560
22 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน 17 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560
23 2560 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 31 ม.ค. 2560 12 ม.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
24 2560 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ฉบับร่าง 22 ต.ค. 2559 3 พ.ย. 2559 22 พ.ย. 2559
25 2559 ปย.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 21 ต.ค. 2559 3 พ.ย. 2559 22 พ.ย. 2559
26 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบ 12 เดือน) 21 ต.ค. 2559 3 พ.ย. 2559 22 พ.ย. 2559
27 2559 แบบติดตามแผนจัดการความเสียง (RM-3) รอบที่ 2 21 ต.ค. 2559 3 พ.ย. 2559 22 พ.ย. 2559
28 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบที่1) 15 ก.ค. 2559 21 ก.ค. 2559 22 ส.ค. 2559
29 2559 แบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง (RM-3) 15 ก.ค. 2559 21 ก.ค. 2559 22 ส.ค. 2559
30 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 20 เม.ย. 2559 21 ก.ค. 2559 8 ก.ย. 2559
31 2559 แผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-2) 8 เม.ย. 2559 5 ก.ค. 2559 22 พ.ย. 2559
32 2559 แบบวิเคราะห์/ระบุความเสี่ยง (Rm-1) (pdf.) 8 เม.ย. 2559 21 ก.ค. 2559 22 พ.ย. 2559
33 2557 แผนบริหารความเสี่ยงฯ (RM 7.4-2) ไม่ระบุ 29 ธ.ค. 2557 9 ม.ค. 2558 tidarat
34 2557 รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM 7.4-1) ไม่ระบุ 29 ธ.ค. 2557 8 ม.ค. 2558 tidarat