หน่วยงาน : คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

กราฟแสดงการจัดการเอกสารของหน่วยงาน

รานการ จำนวน (งาน)
เอกสารที่ทำรายการแล้ว 56
เอกสารที่กำลังดำเนินการ 0
เอกสารที่รอตรวจสอบ 1
เอกสารที่ไม่มีการดำเนินการ 0

รายการเอกสารที่ต้องอัพโหลดเอกสาร

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร หมวดเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด สถานการอัพโหลด
1 2565 การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 27 พ.ย. 2564 รอการตรวจสอบ

รายการเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด วันที่ส่งข้อมูล วันที่ตรวจสอบข้อมูล ผู้ตรวจสอบ
1 2565 รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน 31 ส.ค. 2565 17 ส.ค. 2565 17 ส.ค. 2565
2 2565 รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน 22 เม.ย. 2565 9 มี.ค. 2565 6 พ.ค. 2565
3 2564 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 4 ธ.ค. 2564 2 ส.ค. 2564 3 ส.ค. 2564
4 2564 รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน (แบบ ปค. 5) 4 ธ.ค. 2564 2 ส.ค. 2564 3 ส.ค. 2564
5 2564 รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน 10 ส.ค. 2564 3 ส.ค. 2564 18 ส.ค. 2564
6 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) 30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 16 ต.ค. 2563
7 2563 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) 30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 16 ต.ค. 2563
8 2563 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 16 ต.ค. 2563
9 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน 31 มี.ค. 2563 20 มี.ค. 2563 17 เม.ย. 2563
10 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน 31 มี.ค. 2563 20 มี.ค. 2563 17 เม.ย. 2563
11 2563 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 31 มี.ค. 2563 20 มี.ค. 2563 17 เม.ย. 2563
12 2563 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) 28 ก.พ. 2563 19 พ.ย. 2562 22 พ.ย. 2562
13 2563 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) 15 พ.ย. 2562 19 พ.ย. 2562 22 พ.ย. 2562
14 2562 แบบรายงานประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) 13 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 3 ต.ค. 2562
15 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) 13 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 3 ต.ค. 2562
16 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 13 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 3 ต.ค. 2562
17 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน 3 พ.ค. 2562 24 เม.ย. 2562 30 พ.ค. 2562
18 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน 3 พ.ค. 2562 24 เม.ย. 2562 30 พ.ค. 2562
19 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 2 พ.ค. 2562 24 เม.ย. 2562 30 พ.ค. 2562
20 2562 แผนการจัดการความเสี่ยง 31 ธ.ค. 2561 3 ม.ค. 2562 5 มี.ค. 2562
21 2562 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 31 ธ.ค. 2561 10 ม.ค. 2562 5 มี.ค. 2562
22 2561 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม (ปย.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 19 ก.ย. 2561 2 ต.ค. 2561
23 2561 แบบรายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 19 ก.ย. 2561 2 ต.ค. 2561
24 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 19 ก.ย. 2561 2 ต.ค. 2561
25 2561 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน 30 เม.ย. 2561 18 เม.ย. 2561 4 มิ.ย. 2561
26 2561 1.2 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน 30 เม.ย. 2561 18 เม.ย. 2561 4 มิ.ย. 2561
27 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) 30 เม.ย. 2561 18 เม.ย. 2561 4 มิ.ย. 2561
28 2561 แผนจัดการความเสี่ยง (RM-2) 31 ม.ค. 2561 28 ธ.ค. 2560 4 มิ.ย. 2561
29 2561 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) 15 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
30 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-3) รอบที่ 2 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560
31 2560 ปย.1 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560
32 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560
33 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) 15 พ.ค. 2560 20 มิ.ย. 2560 20 ก.ค. 2560
34 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน 15 พ.ค. 2560 20 มิ.ย. 2560 20 ก.ค. 2560
35 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน 15 พ.ค. 2560 20 มิ.ย. 2560 20 ก.ค. 2560
36 2560 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) 31 ม.ค. 2560 31 ม.ค. 2560 8 ก.พ. 2560
37 2560 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 31 ม.ค. 2560 31 ม.ค. 2560 8 ก.พ. 2560
38 2560 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ฉบับร่าง 22 ต.ค. 2559 18 ต.ค. 2559 22 พ.ย. 2559
39 2559 ปย.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 21 ต.ค. 2559 18 ต.ค. 2559 22 พ.ย. 2559
40 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบ 12 เดือน) 21 ต.ค. 2559 18 ต.ค. 2559 22 พ.ย. 2559
41 2559 แบบติดตามแผนจัดการความเสียง (RM-3) รอบที่ 2 21 ต.ค. 2559 18 ต.ค. 2559 3 พ.ย. 2559
42 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบที่1) 15 ก.ค. 2559 13 ก.ค. 2559 22 ส.ค. 2559
43 2559 แบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง (RM-3) 15 ก.ค. 2559 13 ก.ค. 2559 22 ส.ค. 2559
44 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 20 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2559 21 เม.ย. 2559
45 2559 แผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-2) 8 เม.ย. 2559 9 ก.พ. 2559 20 เม.ย. 2559
46 2559 แบบวิเคราะห์/ระบุความเสี่ยง (Rm-1) (pdf.) 8 เม.ย. 2559 9 ก.พ. 2559 20 เม.ย. 2559
47 2558 ปย.2 (ประเภทไฟล์ pdf.) 15 ต.ค. 2558 18 ต.ค. 2559 26 ธ.ค. 2560
48 2558 ปย.2 (ประเภทไฟล์ word) 15 ต.ค. 2558 18 ต.ค. 2559 26 ธ.ค. 2560
49 2558 ปย.1 (ประเภทไฟล์ pdf.) 15 ต.ค. 2558 18 ต.ค. 2559 26 ธ.ค. 2560
50 2558 ปย.1 (ประเภทไฟล์ word) 15 ต.ค. 2558 18 ต.ค. 2559 26 ธ.ค. 2560
51 2558 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบ 6 เดือน) 30 เม.ย. 2558 30 เม.ย. 2558 15 พ.ค. 2558 tidarat
52 2558 แบบติดตาม ปย.2 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 30 เม.ย. 2558 30 เม.ย. 2558 8 พ.ค. 2558 tidarat
53 2558 แผนบริหารความเสี่ยงฯ (RM 7.4-2) 31 ต.ค. 2557 30 เม.ย. 2558 26 ธ.ค. 2560
54 2558 รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM 7.4-1) 31 ต.ค. 2557 18 ต.ค. 2559 26 ธ.ค. 2560
55 2557 แผนบริหารความเสี่ยงฯ (RM 7.4-2) ไม่ระบุ 29 ธ.ค. 2557 8 ม.ค. 2558 tidarat
56 2557 รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM 7.4-1) ไม่ระบุ 30 เม.ย. 2558 26 ธ.ค. 2560