หน่วยงาน : ศูนย์บริการวิชาการ

กราฟแสดงการจัดการเอกสารของหน่วยงาน

รานการ จำนวน (งาน)
เอกสารที่ทำรายการแล้ว 39
เอกสารที่กำลังดำเนินการ 17
เอกสารที่รอตรวจสอบ 1
เอกสารที่ไม่มีการดำเนินการ 0

รายการเอกสารที่ต้องอัพโหลดเอกสาร

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร หมวดเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด สถานการอัพโหลด
1 2558 ปย.1 (ประเภทไฟล์ word) RM 15 ต.ค. 2558 รอการตรวจสอบ
2 2558 ปย.1 (ประเภทไฟล์ pdf.) RM 15 ต.ค. 2558 ระหว่างการอัพโหลด
3 2558 ปย.2 (ประเภทไฟล์ word) RM 15 ต.ค. 2558 ระหว่างการอัพโหลด
4 2558 ปย.2 (ประเภทไฟล์ pdf.) RM 15 ต.ค. 2558 ระหว่างการอัพโหลด
5 2560 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 RM 31 ม.ค. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
6 2560 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) RM 31 ม.ค. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
7 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน แบบติดตาม ปค.5 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 15 พ.ค. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
8 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน แบบติดตาม ปค.5 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 15 พ.ค. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
9 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) RM 15 พ.ค. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
10 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน RM 17 พ.ย. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
11 2560 ปย.1 RM 17 พ.ย. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
12 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-3) รอบที่ 2 RM 17 พ.ย. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
13 2561 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) RM 15 ธ.ค. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
14 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 RM 15 ต.ค. 2561 ระหว่างการอัพโหลด
15 2561 แบบรายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 RM 15 ต.ค. 2561 ระหว่างการอัพโหลด
16 2561 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม (ปย.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 RM 15 ต.ค. 2561 ระหว่างการอัพโหลด
17 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน แบบติดตาม ปค.5 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 31 มี.ค. 2563 ระหว่างการอัพโหลด
18 2563 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 RM 30 ก.ย. 2563 ระหว่างการอัพโหลด

รายการเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด วันที่ส่งข้อมูล วันที่ตรวจสอบข้อมูล ผู้ตรวจสอบ
1 2565 รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน 31 ส.ค. 2565 11 ส.ค. 2565 11 ส.ค. 2565
2 2565 รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน 22 เม.ย. 2565 7 เม.ย. 2565 8 เม.ย. 2565
3 2565 การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 27 พ.ย. 2564 1 ก.ย. 2564 2 ก.ย. 2564
4 2564 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 4 ธ.ค. 2564 1 ก.ย. 2564 2 ก.ย. 2564
5 2564 รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน (แบบ ปค. 5) 4 ธ.ค. 2564 1 ก.ย. 2564 2 ก.ย. 2564
6 2564 รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน 10 ส.ค. 2564 9 ส.ค. 2564 18 ส.ค. 2564
7 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) 30 ก.ย. 2563 19 ต.ค. 2563 19 ต.ค. 2563
8 2563 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) 30 ก.ย. 2563 19 ต.ค. 2563 19 ต.ค. 2563
9 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน 31 มี.ค. 2563 23 เม.ย. 2563 8 พ.ค. 2563
10 2563 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 31 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2563 8 พ.ค. 2563
11 2563 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) 28 ก.พ. 2563 26 พ.ย. 2562 1 ธ.ค. 2562
12 2563 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) 15 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562 1 ธ.ค. 2562
13 2562 แบบรายงานประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) 13 ก.ย. 2562 10 ต.ค. 2562 18 เม.ย. 2563
14 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) 13 ก.ย. 2562 10 ต.ค. 2562 18 เม.ย. 2563
15 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 13 ก.ย. 2562 10 ต.ค. 2562 18 เม.ย. 2563
16 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน 3 พ.ค. 2562 17 พ.ค. 2562 8 พ.ค. 2563
17 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน 3 พ.ค. 2562 17 พ.ค. 2562 8 พ.ค. 2563
18 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 2 พ.ค. 2562 17 พ.ค. 2562 8 พ.ค. 2563
19 2562 แผนการจัดการความเสี่ยง 31 ธ.ค. 2561 7 ม.ค. 2562 5 มี.ค. 2562
20 2562 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 31 ธ.ค. 2561 7 ม.ค. 2562 5 มี.ค. 2562
21 2561 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน 30 เม.ย. 2561 9 ส.ค. 2561 24 ต.ค. 2561
22 2561 1.2 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน 30 เม.ย. 2561 9 ส.ค. 2561 5 มี.ค. 2562
23 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) 30 เม.ย. 2561 9 ส.ค. 2561 5 มี.ค. 2562
24 2561 แผนจัดการความเสี่ยง (RM-2) 31 ม.ค. 2561 9 ส.ค. 2561 24 ต.ค. 2561
25 2560 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ฉบับร่าง 22 ต.ค. 2559 22 พ.ย. 2559 6 ธ.ค. 2559
26 2559 ปย.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 21 ต.ค. 2559 22 พ.ย. 2559 6 ธ.ค. 2559
27 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบ 12 เดือน) 21 ต.ค. 2559 22 พ.ย. 2559 6 ธ.ค. 2559
28 2559 แบบติดตามแผนจัดการความเสียง (RM-3) รอบที่ 2 21 ต.ค. 2559 22 พ.ย. 2559 6 ธ.ค. 2559
29 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบที่1) 15 ก.ค. 2559 9 ส.ค. 2559 22 ส.ค. 2559
30 2559 แบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง (RM-3) 15 ก.ค. 2559 9 ส.ค. 2559 22 ส.ค. 2559
31 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 20 เม.ย. 2559 29 ก.ค. 2559 6 ธ.ค. 2559
32 2559 แผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-2) 8 เม.ย. 2559 15 ก.พ. 2559 19 ก.พ. 2559
33 2559 แบบวิเคราะห์/ระบุความเสี่ยง (Rm-1) (pdf.) 8 เม.ย. 2559 15 ก.พ. 2559 19 ก.พ. 2559
34 2558 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบ 6 เดือน) 30 เม.ย. 2558 30 เม.ย. 2558 15 พ.ค. 2558 tidarat
35 2558 แบบติดตาม ปย.2 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 30 เม.ย. 2558 30 เม.ย. 2558 15 พ.ค. 2558 tidarat
36 2558 แผนบริหารความเสี่ยงฯ (RM 7.4-2) 31 ต.ค. 2557 31 ต.ค. 2557 25 ก.พ. 2558 tidarat
37 2558 รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM 7.4-1) 31 ต.ค. 2557 31 ต.ค. 2557 25 ก.พ. 2558 tidarat
38 2557 แผนบริหารความเสี่ยงฯ (RM 7.4-2) ไม่ระบุ 25 ธ.ค. 2557 9 ม.ค. 2558 tidarat
39 2557 รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM 7.4-1) ไม่ระบุ 25 ธ.ค. 2557 6 ม.ค. 2558 tidarat