หน่วยงาน : สำนักคอมพิวเตอร์

กราฟแสดงการจัดการเอกสารของหน่วยงาน

รานการ จำนวน (งาน)
เอกสารที่ทำรายการแล้ว 39
เอกสารที่กำลังดำเนินการ 10
เอกสารที่รอตรวจสอบ 8
เอกสารที่ไม่มีการดำเนินการ 0

รายการเอกสารที่ต้องอัพโหลดเอกสาร

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร หมวดเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด สถานการอัพโหลด
1 2558 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบ 6 เดือน) RM 30 เม.ย. 2558 ระหว่างการอัพโหลด
2 2558 ปย.1 (ประเภทไฟล์ word) RM 15 ต.ค. 2558 ระหว่างการอัพโหลด
3 2558 ปย.1 (ประเภทไฟล์ pdf.) RM 15 ต.ค. 2558 ระหว่างการอัพโหลด
4 2558 ปย.2 (ประเภทไฟล์ word) RM 15 ต.ค. 2558 ระหว่างการอัพโหลด
5 2558 ปย.2 (ประเภทไฟล์ pdf.) RM 15 ต.ค. 2558 ระหว่างการอัพโหลด
6 2559 แบบติดตามแผนจัดการความเสียง (RM-3) รอบที่ 2 RM 21 ต.ค. 2559 ระหว่างการอัพโหลด
7 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน RM 17 พ.ย. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
8 2560 ปย.1 RM 17 พ.ย. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
9 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-3) รอบที่ 2 RM 17 พ.ย. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
10 2561 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) RM 15 ธ.ค. 2560 รอการตรวจสอบ
11 2561 แผนจัดการความเสี่ยง (RM-2) RM 31 ม.ค. 2561 รอการตรวจสอบ
12 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) RM 30 เม.ย. 2561 รอการตรวจสอบ
13 2561 1.2 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน RM 30 เม.ย. 2561 ระหว่างการอัพโหลด
14 2561 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน RM 30 เม.ย. 2561 รอการตรวจสอบ
15 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 RM 15 ต.ค. 2561 รอการตรวจสอบ
16 2561 แบบรายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 RM 15 ต.ค. 2561 รอการตรวจสอบ
17 2561 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม (ปย.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 RM 15 ต.ค. 2561 รอการตรวจสอบ
18 2562 แผนการจัดการความเสี่ยง RM 31 ธ.ค. 2561 รอการตรวจสอบ

รายการเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด วันที่ส่งข้อมูล วันที่ตรวจสอบข้อมูล ผู้ตรวจสอบ
1 2565 รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน 31 ส.ค. 2565 15 ส.ค. 2565 17 ส.ค. 2565
2 2565 รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน 22 เม.ย. 2565 28 ก.พ. 2565 10 มี.ค. 2565
3 2565 การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 27 พ.ย. 2564 2 ก.ย. 2564 2 ก.ย. 2564
4 2564 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 4 ธ.ค. 2564 5 ส.ค. 2564 18 ส.ค. 2564
5 2564 รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน (แบบ ปค. 5) 4 ธ.ค. 2564 5 ส.ค. 2564 18 ส.ค. 2564
6 2564 รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน 10 ส.ค. 2564 5 ส.ค. 2564 18 ส.ค. 2564
7 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) 30 ก.ย. 2563 16 ต.ค. 2563 16 ต.ค. 2563
8 2563 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) 30 ก.ย. 2563 6 ต.ค. 2563 16 ต.ค. 2563
9 2563 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 30 ก.ย. 2563 6 ต.ค. 2563 16 ต.ค. 2563
10 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน 31 มี.ค. 2563 6 ต.ค. 2563 16 ต.ค. 2563
11 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน 31 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2563 18 เม.ย. 2563
12 2563 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 31 มี.ค. 2563 17 มี.ค. 2563 18 เม.ย. 2563
13 2563 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) 28 ก.พ. 2563 4 ธ.ค. 2562 13 ธ.ค. 2562
14 2563 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) 15 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 2562 1 ธ.ค. 2562
15 2562 แบบรายงานประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) 13 ก.ย. 2562 18 พ.ย. 2562 18 เม.ย. 2563
16 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) 13 ก.ย. 2562 1 ต.ค. 2562 3 ต.ค. 2562
17 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 13 ก.ย. 2562 1 ต.ค. 2562 3 ต.ค. 2562
18 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน 3 พ.ค. 2562 14 ส.ค. 2562 8 พ.ค. 2563
19 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน 3 พ.ค. 2562 14 ส.ค. 2562 8 พ.ค. 2563
20 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 2 พ.ค. 2562 14 ส.ค. 2562 8 พ.ค. 2563
21 2562 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 31 ธ.ค. 2561 5 ส.ค. 2562 8 พ.ค. 2563
22 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) 15 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2560 21 ก.ค. 2560
23 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน 15 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2560 21 ก.ค. 2560
24 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน 15 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2560 21 ก.ค. 2560
25 2560 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) 31 ม.ค. 2560 8 ก.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560
26 2560 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 31 ม.ค. 2560 8 ก.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560
27 2560 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ฉบับร่าง 22 ต.ค. 2559 8 ก.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560
28 2559 ปย.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 21 ต.ค. 2559 8 พ.ย. 2559 22 พ.ย. 2559
29 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบ 12 เดือน) 21 ต.ค. 2559 8 พ.ย. 2559 22 พ.ย. 2559
30 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบที่1) 15 ก.ค. 2559 15 ก.ค. 2559 22 ส.ค. 2559
31 2559 แบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง (RM-3) 15 ก.ค. 2559 15 ก.ค. 2559 22 ส.ค. 2559
32 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 20 เม.ย. 2559 27 เม.ย. 2559 10 พ.ค. 2559
33 2559 แผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-2) 8 เม.ย. 2559 27 เม.ย. 2559 10 พ.ค. 2559
34 2559 แบบวิเคราะห์/ระบุความเสี่ยง (Rm-1) (pdf.) 8 เม.ย. 2559 8 ก.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560
35 2558 แบบติดตาม ปย.2 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 30 เม.ย. 2558 15 พ.ค. 2558 15 พ.ค. 2558 tidarat
36 2558 แผนบริหารความเสี่ยงฯ (RM 7.4-2) 31 ต.ค. 2557 31 ต.ค. 2557 25 ก.พ. 2558 tidarat
37 2558 รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM 7.4-1) 31 ต.ค. 2557 31 ต.ค. 2557 25 ก.พ. 2558 tidarat
38 2557 แผนบริหารความเสี่ยงฯ (RM 7.4-2) ไม่ระบุ 25 ธ.ค. 2557 9 ม.ค. 2558 tidarat
39 2557 รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM 7.4-1) ไม่ระบุ 25 ธ.ค. 2557 8 ม.ค. 2558 tidarat