หน่วยงาน : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

กราฟแสดงการจัดการเอกสารของหน่วยงาน

รานการ จำนวน (งาน)
เอกสารที่ทำรายการแล้ว 17
เอกสารที่กำลังดำเนินการ 25
เอกสารที่รอตรวจสอบ 4
เอกสารที่ไม่มีการดำเนินการ 0

รายการเอกสารที่ต้องอัพโหลดเอกสาร

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร หมวดเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด สถานการอัพโหลด
1 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) RM 20 เม.ย. 2559 ระหว่างการอัพโหลด
2 2559 แบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง (RM-3) RM 15 ก.ค. 2559 ระหว่างการอัพโหลด
3 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบที่1) RM 15 ก.ค. 2559 ระหว่างการอัพโหลด
4 2559 แบบติดตามแผนจัดการความเสียง (RM-3) รอบที่ 2 RM 21 ต.ค. 2559 ระหว่างการอัพโหลด
5 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบ 12 เดือน) RM 21 ต.ค. 2559 ระหว่างการอัพโหลด
6 2559 ปย.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 RM 21 ต.ค. 2559 ระหว่างการอัพโหลด
7 2560 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ฉบับร่าง RM 22 ต.ค. 2559 ระหว่างการอัพโหลด
8 0 1 ม.ค. 2513 ระหว่างการอัพโหลด
9 2560 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 RM 31 ม.ค. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
10 2560 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) RM 31 ม.ค. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
11 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน แบบติดตาม ปย.2 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 15 พ.ค. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
12 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน แบบติดตาม ปย.2 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 15 พ.ค. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
13 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) RM 15 พ.ค. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
14 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน RM 17 พ.ย. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
15 2560 ปย.1 RM 17 พ.ย. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
16 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-3) รอบที่ 2 RM 17 พ.ย. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
17 2561 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) RM 15 ธ.ค. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
18 2561 1.2 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน RM 30 เม.ย. 2561 ระหว่างการอัพโหลด
19 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 RM 15 ต.ค. 2561 รอการตรวจสอบ
20 2561 แบบรายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 RM 15 ต.ค. 2561 รอการตรวจสอบ
21 2561 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม (ปย.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 RM 15 ต.ค. 2561 ระหว่างการอัพโหลด
22 2562 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง RM 31 ธ.ค. 2561 รอการตรวจสอบ
23 2562 แผนการจัดการความเสี่ยง RM 31 ธ.ค. 2561 รอการตรวจสอบ
24 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 RM 3 พ.ค. 2562 ระหว่างการอัพโหลด
25 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน RM 3 พ.ค. 2562 ระหว่างการอัพโหลด
26 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน RM 3 พ.ค. 2562 ระหว่างการอัพโหลด
27 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 RM 13 ก.ย. 2562 ระหว่างการอัพโหลด
28 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) RM 13 ก.ย. 2562 ระหว่างการอัพโหลด
29 2562 แบบรายงานประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) RM 13 ก.ย. 2562 ระหว่างการอัพโหลด

รายการเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด วันที่ส่งข้อมูล วันที่ตรวจสอบข้อมูล ผู้ตรวจสอบ
1 2561 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน 30 เม.ย. 2561 5 มี.ค. 2562 17 มิ.ย. 2562
2 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) 30 เม.ย. 2561 26 เม.ย. 2561 5 พ.ย. 2561
3 2561 แผนจัดการความเสี่ยง (RM-2) 31 ม.ค. 2561 25 เม.ย. 2561 5 พ.ย. 2561
4 2559 แผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-2) 8 เม.ย. 2559 11 มี.ค. 2559 20 เม.ย. 2559
5 2559 แบบวิเคราะห์/ระบุความเสี่ยง (Rm-1) (pdf.) 8 เม.ย. 2559 23 ก.พ. 2559 20 เม.ย. 2559
6 2558 ปย.2 (ประเภทไฟล์ pdf.) 15 ต.ค. 2558 19 ต.ค. 2558 5 พ.ย. 2558 patcharar
7 2558 ปย.2 (ประเภทไฟล์ word) 15 ต.ค. 2558 19 ต.ค. 2558 10 พ.ค. 2559
8 2558 ปย.1 (ประเภทไฟล์ pdf.) 15 ต.ค. 2558 19 ต.ค. 2558 5 พ.ย. 2558 patcharar
9 2558 ปย.1 (ประเภทไฟล์ word) 15 ต.ค. 2558 19 ต.ค. 2558 24 ต.ค. 2561
10 2558 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบ 6 เดือน) 30 เม.ย. 2558 11 พ.ค. 2558 15 พ.ค. 2558 tidarat
11 2558 แบบติดตาม ปย.2 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 30 เม.ย. 2558 11 พ.ค. 2558 15 พ.ค. 2558 tidarat
12 2558 แผนบริหารความเสี่ยงฯ (RM 7.4-2) 31 ต.ค. 2557 6 ธ.ค. 2557 25 ก.พ. 2558 tidarat
13 2558 รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM 7.4-1) 31 ต.ค. 2557 6 ธ.ค. 2557 25 ก.พ. 2558 tidarat
14 2557 ปย.2 ไม่ระบุ 25 ธ.ค. 2557 9 ม.ค. 2558 tidarat
15 2557 ปย.1 ไม่ระบุ 25 ธ.ค. 2557 9 ม.ค. 2558 tidarat
16 2557 แผนบริหารความเสี่ยงฯ (RM 7.4-2) ไม่ระบุ 25 ธ.ค. 2557 9 ม.ค. 2558 tidarat
17 2557 รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM 7.4-1) ไม่ระบุ 25 ธ.ค. 2557 8 ม.ค. 2558 tidarat