หน่วยงาน : สำนักหอสมุดกลาง

กราฟแสดงการจัดการเอกสารของหน่วยงาน

รานการ จำนวน (งาน)
เอกสารที่ทำรายการแล้ว 56
เอกสารที่กำลังดำเนินการ 0
เอกสารที่รอตรวจสอบ 1
เอกสารที่ไม่มีการดำเนินการ 0

รายการเอกสารที่ต้องอัพโหลดเอกสาร

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร หมวดเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด สถานการอัพโหลด
1 2565 การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 27 พ.ย. 2564 รอการตรวจสอบ

รายการเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด วันที่ส่งข้อมูล วันที่ตรวจสอบข้อมูล ผู้ตรวจสอบ
1 2565 รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน 31 ส.ค. 2565 30 ส.ค. 2565 30 ส.ค. 2565
2 2565 รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน 22 เม.ย. 2565 6 พ.ค. 2565 6 พ.ค. 2565
3 2564 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 4 ธ.ค. 2564 18 ส.ค. 2564 18 ส.ค. 2564
4 2564 รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน (แบบ ปค. 5) 4 ธ.ค. 2564 18 ส.ค. 2564 18 ส.ค. 2564
5 2564 รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน 10 ส.ค. 2564 18 ส.ค. 2564 18 ส.ค. 2564
6 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) 30 ก.ย. 2563 29 ต.ค. 2563 29 ต.ค. 2563
7 2563 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) 30 ก.ย. 2563 29 ต.ค. 2563 29 ต.ค. 2563
8 2563 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 30 ก.ย. 2563 29 ต.ค. 2563 29 ต.ค. 2563
9 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน 31 มี.ค. 2563 12 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2563
10 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน 31 มี.ค. 2563 12 พ.ค. 2563 9 มิ.ย. 2563
11 2563 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 31 มี.ค. 2563 12 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2563
12 2563 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) 28 ก.พ. 2563 7 ม.ค. 2563 7 ม.ค. 2563
13 2563 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) 15 พ.ย. 2562 7 ม.ค. 2563 7 ม.ค. 2563
14 2562 แบบรายงานประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) 13 ก.ย. 2562 6 ม.ค. 2563 7 ม.ค. 2563
15 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) 13 ก.ย. 2562 6 ม.ค. 2563 7 ม.ค. 2563
16 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 13 ก.ย. 2562 6 ม.ค. 2563 7 ม.ค. 2563
17 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน 3 พ.ค. 2562 22 เม.ย. 2562 13 มิ.ย. 2562
18 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน 3 พ.ค. 2562 22 เม.ย. 2562 13 มิ.ย. 2562
19 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 2 พ.ค. 2562 22 เม.ย. 2562 13 มิ.ย. 2562
20 2562 แผนการจัดการความเสี่ยง 31 ธ.ค. 2561 22 เม.ย. 2562 13 มิ.ย. 2562
21 2562 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 31 ธ.ค. 2561 7 มี.ค. 2562 13 มิ.ย. 2562
22 2561 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม (ปย.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 5 พ.ย. 2561 6 พ.ย. 2561
23 2561 แบบรายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 5 พ.ย. 2561 6 พ.ย. 2561
24 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 5 พ.ย. 2561 6 พ.ย. 2561
25 2561 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน 30 เม.ย. 2561 27 เม.ย. 2561 11 ก.ค. 2561
26 2561 1.2 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน 30 เม.ย. 2561 27 เม.ย. 2561 11 ก.ค. 2561
27 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) 30 เม.ย. 2561 27 เม.ย. 2561 11 ก.ค. 2561
28 2561 แผนจัดการความเสี่ยง (RM-2) 31 ม.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561
29 2561 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) 15 ธ.ค. 2560 17 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561
30 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-3) รอบที่ 2 17 พ.ย. 2560 15 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560
31 2560 ปย.1 17 พ.ย. 2560 15 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560
32 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน 17 พ.ย. 2560 15 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560
33 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) 15 พ.ค. 2560 5 พ.ย. 2561 6 พ.ย. 2561
34 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน 15 พ.ค. 2560 5 พ.ย. 2561 6 พ.ย. 2561
35 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน 15 พ.ค. 2560 5 พ.ย. 2561 6 พ.ย. 2561
36 2560 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) 31 ม.ค. 2560 5 พ.ย. 2561 6 พ.ย. 2561
37 2560 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 31 ม.ค. 2560 6 ม.ค. 2560 21 ก.ค. 2560
38 2560 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ฉบับร่าง 22 ต.ค. 2559 6 ม.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
39 2559 ปย.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 21 ต.ค. 2559 6 ม.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
40 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบ 12 เดือน) 21 ต.ค. 2559 6 ม.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
41 2559 แบบติดตามแผนจัดการความเสียง (RM-3) รอบที่ 2 21 ต.ค. 2559 6 ม.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
42 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบที่1) 15 ก.ค. 2559 7 ก.ค. 2559 22 ส.ค. 2559
43 2559 แบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง (RM-3) 15 ก.ค. 2559 7 ก.ค. 2559 22 ส.ค. 2559
44 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 20 เม.ย. 2559 3 พ.ค. 2559 10 พ.ค. 2559
45 2559 แผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-2) 8 เม.ย. 2559 17 ก.พ. 2559 10 พ.ค. 2559
46 2559 แบบวิเคราะห์/ระบุความเสี่ยง (Rm-1) (pdf.) 8 เม.ย. 2559 17 ก.พ. 2559 23 ก.พ. 2559
47 2558 ปย.2 (ประเภทไฟล์ pdf.) 15 ต.ค. 2558 15 ต.ค. 2558 5 พ.ย. 2558 patcharar
48 2558 ปย.2 (ประเภทไฟล์ word) 15 ต.ค. 2558 15 ต.ค. 2558 10 พ.ค. 2559
49 2558 ปย.1 (ประเภทไฟล์ pdf.) 15 ต.ค. 2558 15 ต.ค. 2558 5 พ.ย. 2558 patcharar
50 2558 ปย.1 (ประเภทไฟล์ word) 15 ต.ค. 2558 15 ต.ค. 2558 26 ธ.ค. 2560
51 2558 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบ 6 เดือน) 30 เม.ย. 2558 5 พ.ย. 2561 6 พ.ย. 2561
52 2558 แบบติดตาม ปย.2 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 30 เม.ย. 2558 5 พ.ย. 2561 6 พ.ย. 2561
53 2558 แผนบริหารความเสี่ยงฯ (RM 7.4-2) 31 ต.ค. 2557 22 ต.ค. 2557 25 ก.พ. 2558 tidarat
54 2558 รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM 7.4-1) 31 ต.ค. 2557 22 ต.ค. 2557 25 ก.พ. 2558 tidarat
55 2557 แผนบริหารความเสี่ยงฯ (RM 7.4-2) ไม่ระบุ 25 ธ.ค. 2557 9 ม.ค. 2558 tidarat
56 2557 รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM 7.4-1) ไม่ระบุ 25 ธ.ค. 2557 8 ม.ค. 2558 tidarat