หน่วยงาน : คณะพลศึกษา

กราฟแสดงการจัดการเอกสารของหน่วยงาน

รานการ จำนวน (งาน)
เอกสารที่ทำรายการแล้ว 29
เอกสารที่กำลังดำเนินการ 10
เอกสารที่รอตรวจสอบ 12
เอกสารที่ไม่มีการดำเนินการ 0

รายการเอกสารที่ต้องอัพโหลดเอกสาร

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร หมวดเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด สถานการอัพโหลด
1 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน แบบติดตาม ปค.5 (งวดปัจจุบัน) 31 มี.ค. 2563 รอการตรวจสอบ
2 2558 ปย.1 (ประเภทไฟล์ word) RM 15 ต.ค. 2558 ระหว่างการอัพโหลด
3 2563 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 RM 31 มี.ค. 2563 รอการตรวจสอบ
4 2558 ปย.1 (ประเภทไฟล์ pdf.) RM 15 ต.ค. 2558 ระหว่างการอัพโหลด
5 2558 ปย.2 (ประเภทไฟล์ word) RM 15 ต.ค. 2558 ระหว่างการอัพโหลด
6 2558 ปย.2 (ประเภทไฟล์ pdf.) RM 15 ต.ค. 2558 ระหว่างการอัพโหลด
7 2560 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ฉบับร่าง RM 22 ต.ค. 2559 ระหว่างการอัพโหลด
8 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน RM 17 พ.ย. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
9 2560 ปย.1 RM 17 พ.ย. 2560 รอการตรวจสอบ
10 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-3) รอบที่ 2 RM 17 พ.ย. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
11 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 RM 15 ต.ค. 2561 รอการตรวจสอบ
12 2561 แบบรายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 RM 15 ต.ค. 2561 รอการตรวจสอบ
13 2561 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม (ปย.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 RM 15 ต.ค. 2561 รอการตรวจสอบ
14 2562 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง RM 31 ธ.ค. 2561 รอการตรวจสอบ
15 2562 แผนการจัดการความเสี่ยง RM 31 ธ.ค. 2561 รอการตรวจสอบ
16 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 RM 2 พ.ค. 2562 รอการตรวจสอบ
17 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน RM 3 พ.ค. 2562 รอการตรวจสอบ
18 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน RM 3 พ.ค. 2562 รอการตรวจสอบ
19 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน แบบติดตาม ปค.5 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 31 มี.ค. 2563 รอการตรวจสอบ
20 2563 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 RM 30 ก.ย. 2563 ระหว่างการอัพโหลด
21 2563 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) การประเมินภายใน 30 ก.ย. 2563 ระหว่างการอัพโหลด
22 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) การประเมินภายใน 30 ก.ย. 2563 ระหว่างการอัพโหลด

รายการเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด วันที่ส่งข้อมูล วันที่ตรวจสอบข้อมูล ผู้ตรวจสอบ
1 2563 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) 28 ก.พ. 2563 25 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562
2 2563 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) 15 พ.ย. 2562 25 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562
3 2562 แบบรายงานประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) 13 ก.ย. 2562 3 ต.ค. 2562 3 ต.ค. 2562
4 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) 13 ก.ย. 2562 3 ต.ค. 2562 3 ต.ค. 2562
5 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 13 ก.ย. 2562 3 ต.ค. 2562 3 ต.ค. 2562
6 2561 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน 30 เม.ย. 2561 11 ก.ค. 2561 2 ต.ค. 2561
7 2561 1.2 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน 30 เม.ย. 2561 11 ก.ค. 2561 2 ต.ค. 2561
8 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) 30 เม.ย. 2561 11 ก.ค. 2561 2 ต.ค. 2561
9 2561 แผนจัดการความเสี่ยง (RM-2) 31 ม.ค. 2561 21 ก.ค. 2561 2 ต.ค. 2561
10 2561 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) 15 ธ.ค. 2560 11 ก.ค. 2561 2 ต.ค. 2561
11 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) 15 พ.ค. 2560 3 พ.ค. 2560 20 ก.ค. 2560
12 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน 15 พ.ค. 2560 3 พ.ค. 2560 20 ก.ค. 2560
13 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน 15 พ.ค. 2560 3 พ.ค. 2560 20 ก.ค. 2560
14 2560 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) 31 ม.ค. 2560 7 ก.พ. 2560 20 ก.ค. 2560
15 2560 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 31 ม.ค. 2560 7 ก.พ. 2560 20 ก.ค. 2560
16 2559 ปย.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 21 ต.ค. 2559 4 ต.ค. 2559 22 พ.ย. 2559
17 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบ 12 เดือน) 21 ต.ค. 2559 3 พ.ย. 2559 22 พ.ย. 2559
18 2559 แบบติดตามแผนจัดการความเสียง (RM-3) รอบที่ 2 21 ต.ค. 2559 3 พ.ย. 2559 16 พ.ย. 2559
19 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบที่1) 15 ก.ค. 2559 4 ก.ค. 2559 22 ส.ค. 2559
20 2559 แบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง (RM-3) 15 ก.ค. 2559 4 ก.ค. 2559 19 ส.ค. 2559
21 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 20 เม.ย. 2559 20 เม.ย. 2559 21 เม.ย. 2559
22 2559 แผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-2) 8 เม.ย. 2559 1 ก.พ. 2559 18 ก.พ. 2559
23 2559 แบบวิเคราะห์/ระบุความเสี่ยง (Rm-1) (pdf.) 8 เม.ย. 2559 1 ก.พ. 2559 18 ก.พ. 2559
24 2558 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบ 6 เดือน) 30 เม.ย. 2558 30 เม.ย. 2558 15 พ.ค. 2558 tidarat
25 2558 แบบติดตาม ปย.2 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 30 เม.ย. 2558 30 เม.ย. 2558 15 พ.ค. 2558 tidarat
26 2558 แผนบริหารความเสี่ยงฯ (RM 7.4-2) 31 ต.ค. 2557 2 ธ.ค. 2557 25 ก.พ. 2558 tidarat
27 2558 รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM 7.4-1) 31 ต.ค. 2557 2 ธ.ค. 2557 25 ก.พ. 2558 tidarat
28 2557 แผนบริหารความเสี่ยงฯ (RM 7.4-2) ไม่ระบุ 25 ธ.ค. 2557 9 ม.ค. 2558 tidarat
29 2557 รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM 7.4-1) ไม่ระบุ 25 ธ.ค. 2557 8 ม.ค. 2558 tidarat