หน่วยงาน : สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

กราฟแสดงการจัดการเอกสารของหน่วยงาน

รานการ จำนวน (งาน)
เอกสารที่ทำรายการแล้ว 41
เอกสารที่กำลังดำเนินการ 5
เอกสารที่รอตรวจสอบ 0
เอกสารที่ไม่มีการดำเนินการ 0

รายการเอกสารที่ต้องอัพโหลดเอกสาร

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร หมวดเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด สถานการอัพโหลด
1 2557 รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM 7.4-1) RM 1 ม.ค. 2513 ระหว่างการอัพโหลด
2 0 1 ม.ค. 2513 ระหว่างการอัพโหลด
3 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 RM 13 ก.ย. 2562 ระหว่างการอัพโหลด
4 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) RM 13 ก.ย. 2562 ระหว่างการอัพโหลด
5 2562 แบบรายงานประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) RM 13 ก.ย. 2562 ระหว่างการอัพโหลด

รายการเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด วันที่ส่งข้อมูล วันที่ตรวจสอบข้อมูล ผู้ตรวจสอบ
1 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน 3 พ.ค. 2562 1 พ.ค. 2562 13 มิ.ย. 2562
2 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน 3 พ.ค. 2562 1 พ.ค. 2562 13 มิ.ย. 2562
3 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 3 พ.ค. 2562 1 พ.ค. 2562 13 มิ.ย. 2562
4 2562 แผนการจัดการความเสี่ยง 31 ธ.ค. 2561 7 ธ.ค. 2561 5 มี.ค. 2562
5 2562 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 31 ธ.ค. 2561 7 ธ.ค. 2561 5 มี.ค. 2562
6 2561 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม (ปย.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 3 ต.ค. 2561 24 ต.ค. 2561
7 2561 แบบรายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 3 ต.ค. 2561 24 ต.ค. 2561
8 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 3 ต.ค. 2561 24 ต.ค. 2561
9 2561 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน 30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561 11 ก.ค. 2561
10 2561 1.2 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน 30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561 11 ก.ค. 2561
11 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) 30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561 11 ก.ค. 2561
12 2561 แผนจัดการความเสี่ยง (RM-2) 31 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 11 ก.ค. 2561
13 2561 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) 15 ธ.ค. 2560 10 ม.ค. 2561 11 ก.ค. 2561
14 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-3) รอบที่ 2 17 พ.ย. 2560 10 ม.ค. 2561 11 ก.ค. 2561
15 2560 ปย.1 17 พ.ย. 2560 10 ม.ค. 2561 11 ก.ค. 2561
16 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน 17 พ.ย. 2560 10 ม.ค. 2561 11 ก.ค. 2561
17 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) 15 พ.ค. 2560 9 พ.ค. 2560 21 ก.ค. 2560
18 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน 15 พ.ค. 2560 9 พ.ค. 2560 21 ก.ค. 2560
19 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน 15 พ.ค. 2560 9 พ.ค. 2560 21 ก.ค. 2560
20 2560 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) 31 ม.ค. 2560 9 พ.ค. 2560 21 ก.ค. 2560
21 2560 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 31 ม.ค. 2560 26 ม.ค. 2560 21 ก.ค. 2560
22 2560 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ฉบับร่าง 22 ต.ค. 2559 21 ต.ค. 2559 3 พ.ย. 2559
23 2559 ปย.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 21 ต.ค. 2559 21 ต.ค. 2559 3 พ.ย. 2559
24 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบ 12 เดือน) 21 ต.ค. 2559 21 ต.ค. 2559 3 พ.ย. 2559
25 2559 แบบติดตามแผนจัดการความเสียง (RM-3) รอบที่ 2 21 ต.ค. 2559 21 ต.ค. 2559 3 พ.ย. 2559
26 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบที่1) 15 ก.ค. 2559 22 มิ.ย. 2559 22 ส.ค. 2559
27 2559 แบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง (RM-3) 15 ก.ค. 2559 22 มิ.ย. 2559 22 ส.ค. 2559
28 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 20 เม.ย. 2559 29 มี.ค. 2559 10 พ.ค. 2559
29 2559 แผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-2) 8 เม.ย. 2559 11 พ.ค. 2559 22 พ.ย. 2559
30 2559 แบบวิเคราะห์/ระบุความเสี่ยง (Rm-1) (pdf.) 8 เม.ย. 2559 11 พ.ค. 2559 22 พ.ย. 2559
31 2558 ปย.2 (ประเภทไฟล์ pdf.) 15 ต.ค. 2558 24 ก.ย. 2558 5 พ.ย. 2558 patcharar
32 2558 ปย.2 (ประเภทไฟล์ word) 15 ต.ค. 2558 24 ก.ย. 2558 10 พ.ค. 2559
33 2558 ปย.1 (ประเภทไฟล์ pdf.) 15 ต.ค. 2558 24 ก.ย. 2558 5 พ.ย. 2558 patcharar
34 2558 ปย.1 (ประเภทไฟล์ word) 15 ต.ค. 2558 24 ก.ย. 2558 26 ธ.ค. 2560
35 2558 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบ 6 เดือน) 30 เม.ย. 2558 29 เม.ย. 2558 15 พ.ค. 2558 tidarat
36 2558 แบบติดตาม ปย.2 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 30 เม.ย. 2558 29 เม.ย. 2558 15 พ.ค. 2558 tidarat
37 2558 แผนบริหารความเสี่ยงฯ (RM 7.4-2) 31 ต.ค. 2557 17 พ.ย. 2557 25 ก.พ. 2558 tidarat
38 2558 รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM 7.4-1) 31 ต.ค. 2557 17 พ.ย. 2557 25 ก.พ. 2558 tidarat
39 2557 ปย.2 ไม่ระบุ 25 ธ.ค. 2557 9 ม.ค. 2558 tidarat
40 2557 ปย.1 ไม่ระบุ 25 ธ.ค. 2557 9 ม.ค. 2558 tidarat
41 2557 แผนบริหารความเสี่ยงฯ (RM 7.4-2) ไม่ระบุ 25 ธ.ค. 2557 9 ม.ค. 2558 tidarat