หน่วยงาน : สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

กราฟแสดงการจัดการเอกสารของหน่วยงาน

รานการ จำนวน (งาน)
เอกสารที่ทำรายการแล้ว 22
เอกสารที่กำลังดำเนินการ 29
เอกสารที่รอตรวจสอบ 0
เอกสารที่ไม่มีการดำเนินการ 0

รายการเอกสารที่ต้องอัพโหลดเอกสาร

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร หมวดเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด สถานการอัพโหลด
1 2563 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 RM 31 มี.ค. 2563 ระหว่างการอัพโหลด
2 2558 ปย.1 (ประเภทไฟล์ word) RM 15 ต.ค. 2558 ระหว่างการอัพโหลด
3 2558 ปย.2 (ประเภทไฟล์ word) RM 15 ต.ค. 2558 ระหว่างการอัพโหลด
4 2559 แบบวิเคราะห์/ระบุความเสี่ยง (Rm-1) (pdf.) RM 8 เม.ย. 2559 ระหว่างการอัพโหลด
5 2559 แผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-2) RM 8 เม.ย. 2559 ระหว่างการอัพโหลด
6 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) RM 20 เม.ย. 2559 ระหว่างการอัพโหลด
7 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบที่1) RM 15 ก.ค. 2559 ระหว่างการอัพโหลด
8 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน RM 17 พ.ย. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
9 2560 ปย.1 RM 17 พ.ย. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
10 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-3) รอบที่ 2 RM 17 พ.ย. 2560 ระหว่างการอัพโหลด
11 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) RM 30 เม.ย. 2561 ระหว่างการอัพโหลด
12 2561 1.2 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน RM 30 เม.ย. 2561 ระหว่างการอัพโหลด
13 2561 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน RM 30 เม.ย. 2561 ระหว่างการอัพโหลด
14 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 RM 15 ต.ค. 2561 ระหว่างการอัพโหลด
15 2561 แบบรายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 RM 15 ต.ค. 2561 ระหว่างการอัพโหลด
16 2561 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม (ปย.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 RM 15 ต.ค. 2561 ระหว่างการอัพโหลด
17 2562 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง RM 31 ธ.ค. 2561 ระหว่างการอัพโหลด
18 2562 แผนการจัดการความเสี่ยง RM 31 ธ.ค. 2561 ระหว่างการอัพโหลด
19 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 RM 2 พ.ค. 2562 ระหว่างการอัพโหลด
20 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน RM 3 พ.ค. 2562 ระหว่างการอัพโหลด
21 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน RM 3 พ.ค. 2562 ระหว่างการอัพโหลด
22 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 RM 13 ก.ย. 2562 ระหว่างการอัพโหลด
23 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) RM 13 ก.ย. 2562 ระหว่างการอัพโหลด
24 2562 แบบรายงานประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) RM 13 ก.ย. 2562 ระหว่างการอัพโหลด
25 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน แบบติดตาม ปค.5 (งวดปัจจุบัน) 31 มี.ค. 2563 ระหว่างการอัพโหลด
26 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน แบบติดตาม ปค.5 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 31 มี.ค. 2563 ระหว่างการอัพโหลด
27 2563 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 RM 30 ก.ย. 2563 ระหว่างการอัพโหลด
28 2563 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) การประเมินภายใน 30 ก.ย. 2563 ระหว่างการอัพโหลด
29 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) การประเมินภายใน 30 ก.ย. 2563 ระหว่างการอัพโหลด

รายการเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด วันที่ส่งข้อมูล วันที่ตรวจสอบข้อมูล ผู้ตรวจสอบ
1 2563 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) 28 ก.พ. 2563 9 ธ.ค. 2562 13 ธ.ค. 2562
2 2563 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) 15 พ.ย. 2562 9 ธ.ค. 2562 13 ธ.ค. 2562
3 2561 แผนจัดการความเสี่ยง (RM-2) 31 ม.ค. 2561 12 ก.พ. 2561 17 ก.ค. 2561
4 2561 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) 15 ธ.ค. 2560 12 ก.พ. 2561 17 ก.ค. 2561
5 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) 15 พ.ค. 2560 24 พ.ค. 2560 20 ก.ค. 2560
6 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน 15 พ.ค. 2560 24 พ.ค. 2560 20 ก.ค. 2560
7 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน 15 พ.ค. 2560 24 พ.ค. 2560 20 ก.ค. 2560
8 2560 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) 31 ม.ค. 2560 6 ก.พ. 2560 21 ก.พ. 2560
9 2560 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 31 ม.ค. 2560 24 พ.ค. 2560 20 ก.ค. 2560
10 2560 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ฉบับร่าง 22 ต.ค. 2559 3 พ.ย. 2559 22 พ.ย. 2559
11 2559 ปย.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 21 ต.ค. 2559 3 พ.ย. 2559 22 พ.ย. 2559
12 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบ 12 เดือน) 21 ต.ค. 2559 3 พ.ย. 2559 22 พ.ย. 2559
13 2559 แบบติดตามแผนจัดการความเสียง (RM-3) รอบที่ 2 21 ต.ค. 2559 3 พ.ย. 2559 22 พ.ย. 2559
14 2559 แบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง (RM-3) 15 ก.ค. 2559 31 ม.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
15 2558 ปย.2 (ประเภทไฟล์ pdf.) 15 ต.ค. 2558 8 มี.ค. 2559 26 ธ.ค. 2560
16 2558 ปย.1 (ประเภทไฟล์ pdf.) 15 ต.ค. 2558 8 มี.ค. 2559 26 ธ.ค. 2560
17 2558 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบ 6 เดือน) 30 เม.ย. 2558 14 พ.ค. 2558 15 พ.ค. 2558 tidarat
18 2558 แบบติดตาม ปย.2 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 30 เม.ย. 2558 8 มี.ค. 2559 26 ธ.ค. 2560
19 2557 รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM 7.4-1) ไม่ระบุ 29 ธ.ค. 2557 8 ม.ค. 2558 tidarat
20 2557 แผนบริหารความเสี่ยงฯ (RM 7.4-2) ไม่ระบุ 29 ธ.ค. 2557 9 ม.ค. 2558 tidarat
21 2558 รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM 7.4-1) 31 ต.ค. 2557 29 ธ.ค. 2557 25 ก.พ. 2558 tidarat
22 2558 แผนบริหารความเสี่ยงฯ (RM 7.4-2) 31 ต.ค. 2557 29 ธ.ค. 2557 25 ก.พ. 2558 tidarat