หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์

กราฟแสดงการจัดการเอกสารของหน่วยงาน

รานการ จำนวน (งาน)
เอกสารที่ทำรายการแล้ว 45
เอกสารที่กำลังดำเนินการ 6
เอกสารที่รอตรวจสอบ 0
เอกสารที่ไม่มีการดำเนินการ 0

รายการเอกสารที่ต้องอัพโหลดเอกสาร

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร หมวดเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด สถานการอัพโหลด
1 2563 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 RM 31 มี.ค. 2563 ระหว่างการอัพโหลด
2 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน แบบติดตาม ปค.5 (งวดปัจจุบัน) 31 มี.ค. 2563 ระหว่างการอัพโหลด
3 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน แบบติดตาม ปค.5 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 31 มี.ค. 2563 ระหว่างการอัพโหลด
4 2563 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 RM 30 ก.ย. 2563 ระหว่างการอัพโหลด
5 2563 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) การประเมินภายใน 30 ก.ย. 2563 ระหว่างการอัพโหลด
6 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) การประเมินภายใน 30 ก.ย. 2563 ระหว่างการอัพโหลด

รายการเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด วันที่ส่งข้อมูล วันที่ตรวจสอบข้อมูล ผู้ตรวจสอบ
1 2563 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) 28 ก.พ. 2563 11 ธ.ค. 2562 13 ธ.ค. 2562
2 2563 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) 15 พ.ย. 2562 11 ธ.ค. 2562 13 ธ.ค. 2562
3 2562 แบบรายงานประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) 13 ก.ย. 2562 2 ต.ค. 2562 3 ต.ค. 2562
4 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) 13 ก.ย. 2562 2 ต.ค. 2562 3 ต.ค. 2562
5 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 13 ก.ย. 2562 2 ต.ค. 2562 3 ต.ค. 2562
6 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน 3 พ.ค. 2562 13 พ.ค. 2562 17 มิ.ย. 2562
7 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน 3 พ.ค. 2562 13 พ.ค. 2562 17 มิ.ย. 2562
8 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 2 พ.ค. 2562 13 พ.ค. 2562 17 มิ.ย. 2562
9 2562 แผนการจัดการความเสี่ยง 31 ธ.ค. 2561 9 ม.ค. 2562 5 มี.ค. 2562
10 2562 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 31 ธ.ค. 2561 9 ม.ค. 2562 5 มี.ค. 2562
11 2561 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม (ปย.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2561 24 ต.ค. 2561
12 2561 แบบรายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2561 24 ต.ค. 2561
13 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2561 24 ต.ค. 2561
14 2561 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน 30 เม.ย. 2561 1 พ.ค. 2561 4 มิ.ย. 2561
15 2561 1.2 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน 30 เม.ย. 2561 1 พ.ค. 2561 4 มิ.ย. 2561
16 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) 30 เม.ย. 2561 1 พ.ค. 2561 4 มิ.ย. 2561
17 2561 แผนจัดการความเสี่ยง (RM-2) 31 ม.ค. 2561 28 ธ.ค. 2560 4 มิ.ย. 2561
18 2561 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) 15 ธ.ค. 2560 28 ธ.ค. 2560 4 มิ.ย. 2561
19 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-3) รอบที่ 2 17 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560
20 2560 ปย.1 17 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560
21 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน 17 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560
22 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) 15 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2560 20 ก.ค. 2560
23 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน 15 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2560 20 ก.ค. 2560
24 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน 15 พ.ค. 2560 16 พ.ค. 2560 20 ก.ค. 2560
25 2560 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) 31 ม.ค. 2560 1 ก.พ. 2560 20 ก.ค. 2560
26 2560 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 31 ม.ค. 2560 1 ก.พ. 2560 20 ก.ค. 2560
27 2560 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ฉบับร่าง 22 ต.ค. 2559 14 พ.ย. 2559 22 พ.ย. 2559
28 2559 ปย.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 21 ต.ค. 2559 2 พ.ย. 2559 22 พ.ย. 2559
29 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบ 12 เดือน) 21 ต.ค. 2559 2 พ.ย. 2559 22 พ.ย. 2559
30 2559 แบบติดตามแผนจัดการความเสียง (RM-3) รอบที่ 2 21 ต.ค. 2559 2 พ.ย. 2559 3 พ.ย. 2559
31 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบที่1) 15 ก.ค. 2559 8 มิ.ย. 2559 22 ส.ค. 2559
32 2559 แบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง (RM-3) 15 ก.ค. 2559 8 มิ.ย. 2559 22 ส.ค. 2559
33 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 20 เม.ย. 2559 12 พ.ค. 2559 8 ก.ย. 2559
34 2559 แผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-2) 8 เม.ย. 2559 2 ก.พ. 2559 10 พ.ค. 2559
35 2559 แบบวิเคราะห์/ระบุความเสี่ยง (Rm-1) (pdf.) 8 เม.ย. 2559 2 ก.พ. 2559 19 ก.พ. 2559
36 2558 ปย.2 (ประเภทไฟล์ pdf.) 15 ต.ค. 2558 19 ต.ค. 2558 5 พ.ย. 2558 patcharar
37 2558 ปย.2 (ประเภทไฟล์ word) 15 ต.ค. 2558 19 ต.ค. 2558 10 พ.ค. 2559
38 2558 ปย.1 (ประเภทไฟล์ pdf.) 15 ต.ค. 2558 19 ต.ค. 2558 5 พ.ย. 2558 patcharar
39 2558 ปย.1 (ประเภทไฟล์ word) 15 ต.ค. 2558 19 ต.ค. 2558 26 ธ.ค. 2560
40 2558 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบ 6 เดือน) 30 เม.ย. 2558 19 ต.ค. 2558 26 ธ.ค. 2560
41 2558 แบบติดตาม ปย.2 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 30 เม.ย. 2558 19 ต.ค. 2558 5 พ.ย. 2558 patcharar
42 2558 แผนบริหารความเสี่ยงฯ (RM 7.4-2) 31 ต.ค. 2557 19 ต.ค. 2558 26 ธ.ค. 2560
43 2558 รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM 7.4-1) 31 ต.ค. 2557 30 ต.ค. 2557 25 ก.พ. 2558 tidarat
44 2557 แผนบริหารความเสี่ยงฯ (RM 7.4-2) ไม่ระบุ 25 ธ.ค. 2557 9 ม.ค. 2558 tidarat
45 2557 รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM 7.4-1) ไม่ระบุ 25 ธ.ค. 2557 8 ม.ค. 2558 tidarat