หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์

กราฟแสดงการจัดการเอกสารของหน่วยงาน

รานการ จำนวน (งาน)
เอกสารที่ทำรายการแล้ว 39
เอกสารที่กำลังดำเนินการ 4
เอกสารที่รอตรวจสอบ 8
เอกสารที่ไม่มีการดำเนินการ 0

รายการเอกสารที่ต้องอัพโหลดเอกสาร

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร หมวดเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด สถานการอัพโหลด
1 2563 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 RM 31 มี.ค. 2563 รอการตรวจสอบ
2 2561 1.2 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน RM 30 เม.ย. 2561 ระหว่างการอัพโหลด
3 2561 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน RM 30 เม.ย. 2561 รอการตรวจสอบ
4 2562 แผนการจัดการความเสี่ยง RM 31 ธ.ค. 2561 รอการตรวจสอบ
5 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 RM 13 ก.ย. 2562 รอการตรวจสอบ
6 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) RM 13 ก.ย. 2562 รอการตรวจสอบ
7 2562 แบบรายงานประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) RM 13 ก.ย. 2562 รอการตรวจสอบ
8 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน แบบติดตาม ปค.5 (งวดปัจจุบัน) 31 มี.ค. 2563 รอการตรวจสอบ
9 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน แบบติดตาม ปค.5 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 31 มี.ค. 2563 รอการตรวจสอบ
10 2563 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 RM 30 ก.ย. 2563 ระหว่างการอัพโหลด
11 2563 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) การประเมินภายใน 30 ก.ย. 2563 ระหว่างการอัพโหลด
12 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) การประเมินภายใน 30 ก.ย. 2563 ระหว่างการอัพโหลด

รายการเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด วันที่ส่งข้อมูล วันที่ตรวจสอบข้อมูล ผู้ตรวจสอบ
1 2563 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) 28 ก.พ. 2563 7 พ.ย. 2562 25 พ.ย. 2562
2 2563 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) 15 พ.ย. 2562 7 พ.ย. 2562 13 พ.ย. 2562
3 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน 3 พ.ค. 2562 11 เม.ย. 2562 17 มิ.ย. 2562
4 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน 3 พ.ค. 2562 11 เม.ย. 2562 17 มิ.ย. 2562
5 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 2 พ.ค. 2562 11 เม.ย. 2562 24 เม.ย. 2562
6 2562 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 31 ธ.ค. 2561 7 ธ.ค. 2561 2 ม.ค. 2562
7 2561 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม (ปย.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 1 ต.ค. 2561 2 ต.ค. 2561
8 2561 แบบรายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 1 ต.ค. 2561 2 ต.ค. 2561
9 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 1 ต.ค. 2561 2 ต.ค. 2561
10 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) 30 เม.ย. 2561 27 เม.ย. 2561 4 มิ.ย. 2561
11 2561 แผนจัดการความเสี่ยง (RM-2) 31 ม.ค. 2561 14 ก.พ. 2561 4 มิ.ย. 2561
12 2561 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) 15 ธ.ค. 2560 14 ก.พ. 2561 4 มิ.ย. 2561
13 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-3) รอบที่ 2 17 พ.ย. 2560 8 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560
14 2560 ปย.1 17 พ.ย. 2560 8 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560
15 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน 17 พ.ย. 2560 8 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560
16 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) 15 พ.ค. 2560 30 ต.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
17 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน 15 พ.ค. 2560 1 พ.ค. 2560 20 ก.ค. 2560
18 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน 15 พ.ค. 2560 8 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560
19 2560 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) 31 ม.ค. 2560 14 ก.พ. 2561 4 มิ.ย. 2561
20 2560 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 31 ม.ค. 2560 30 ต.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
21 2560 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ฉบับร่าง 22 ต.ค. 2559 30 ม.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
22 2559 ปย.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 21 ต.ค. 2559 3 ต.ค. 2559 6 ธ.ค. 2559
23 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบ 12 เดือน) 21 ต.ค. 2559 3 ต.ค. 2559 6 ธ.ค. 2559
24 2559 แบบติดตามแผนจัดการความเสียง (RM-3) รอบที่ 2 21 ต.ค. 2559 3 ต.ค. 2559 3 พ.ย. 2559
25 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบที่1) 15 ก.ค. 2559 3 ต.ค. 2559 6 ธ.ค. 2559
26 2559 แบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง (RM-3) 15 ก.ค. 2559 3 ต.ค. 2559 6 ธ.ค. 2559
27 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 20 เม.ย. 2559 24 มี.ค. 2559 4 พ.ค. 2559
28 2559 แผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-2) 8 เม.ย. 2559 24 มี.ค. 2559 20 เม.ย. 2559
29 2559 แบบวิเคราะห์/ระบุความเสี่ยง (Rm-1) (pdf.) 8 เม.ย. 2559 24 มี.ค. 2559 20 เม.ย. 2559
30 2558 ปย.2 (ประเภทไฟล์ pdf.) 15 ต.ค. 2558 5 ต.ค. 2558 5 พ.ย. 2558 patcharar
31 2558 ปย.2 (ประเภทไฟล์ word) 15 ต.ค. 2558 5 ต.ค. 2558 10 พ.ค. 2559
32 2558 ปย.1 (ประเภทไฟล์ pdf.) 15 ต.ค. 2558 5 ต.ค. 2558 5 พ.ย. 2558 patcharar
33 2558 ปย.1 (ประเภทไฟล์ word) 15 ต.ค. 2558 5 ต.ค. 2558 26 ธ.ค. 2560
34 2558 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบ 6 เดือน) 30 เม.ย. 2558 15 พ.ค. 2558 15 พ.ค. 2558 tidarat
35 2558 แบบติดตาม ปย.2 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 30 เม.ย. 2558 15 พ.ค. 2558 15 พ.ค. 2558 tidarat
36 2558 แผนบริหารความเสี่ยงฯ (RM 7.4-2) 31 ต.ค. 2557 24 ต.ค. 2557 25 ก.พ. 2558 tidarat
37 2558 รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM 7.4-1) 31 ต.ค. 2557 24 ต.ค. 2557 25 ก.พ. 2558 tidarat
38 2557 แผนบริหารความเสี่ยงฯ (RM 7.4-2) ไม่ระบุ 25 ธ.ค. 2557 9 ม.ค. 2558 tidarat
39 2557 รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM 7.4-1) ไม่ระบุ 25 ธ.ค. 2557 8 ม.ค. 2558 tidarat