หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์

กราฟแสดงการจัดการเอกสารของหน่วยงาน

รานการ จำนวน (งาน)
เอกสารที่ทำรายการแล้ว 55
เอกสารที่กำลังดำเนินการ 1
เอกสารที่รอตรวจสอบ 1
เอกสารที่ไม่มีการดำเนินการ 0

รายการเอกสารที่ต้องอัพโหลดเอกสาร

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร หมวดเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด สถานการอัพโหลด
1 2561 1.2 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน RM 30 เม.ย. 2561 ระหว่างการอัพโหลด
2 2561 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน RM 30 เม.ย. 2561 รอการตรวจสอบ

รายการเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด วันที่ส่งข้อมูล วันที่ตรวจสอบข้อมูล ผู้ตรวจสอบ
1 2565 รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน 31 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565 11 ส.ค. 2565
2 2565 รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน 22 เม.ย. 2565 1 มี.ค. 2565 11 มี.ค. 2565
3 2565 การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 27 พ.ย. 2564 25 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2564
4 2564 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 4 ธ.ค. 2564 29 ก.ค. 2564 3 ส.ค. 2564
5 2564 รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน (แบบ ปค. 5) 4 ธ.ค. 2564 29 ก.ค. 2564 3 ส.ค. 2564
6 2564 รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน 10 ส.ค. 2564 29 ก.ค. 2564 3 ส.ค. 2564
7 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) 30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 19 ต.ค. 2563
8 2563 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) 30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 19 ต.ค. 2563
9 2563 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 19 ต.ค. 2563
10 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน 31 มี.ค. 2563 4 มี.ค. 2563 17 เม.ย. 2563
11 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน 31 มี.ค. 2563 4 มี.ค. 2563 18 เม.ย. 2563
12 2563 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 31 มี.ค. 2563 4 มี.ค. 2563 17 เม.ย. 2563
13 2563 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) 28 ก.พ. 2563 7 พ.ย. 2562 25 พ.ย. 2562
14 2563 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) 15 พ.ย. 2562 7 พ.ย. 2562 13 พ.ย. 2562
15 2562 แบบรายงานประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) 13 ก.ย. 2562 6 พ.ย. 2562 18 เม.ย. 2563
16 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) 13 ก.ย. 2562 1 พ.ย. 2562 18 เม.ย. 2563
17 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 13 ก.ย. 2562 1 พ.ย. 2562 18 เม.ย. 2563
18 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน 3 พ.ค. 2562 11 เม.ย. 2562 17 มิ.ย. 2562
19 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน 3 พ.ค. 2562 11 เม.ย. 2562 17 มิ.ย. 2562
20 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 2 พ.ค. 2562 11 เม.ย. 2562 24 เม.ย. 2562
21 2562 แผนการจัดการความเสี่ยง 31 ธ.ค. 2561 1 พ.ย. 2562 8 พ.ค. 2563
22 2562 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 31 ธ.ค. 2561 7 ธ.ค. 2561 2 ม.ค. 2562
23 2561 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม (ปย.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 1 ต.ค. 2561 2 ต.ค. 2561
24 2561 แบบรายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 1 ต.ค. 2561 2 ต.ค. 2561
25 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ต.ค. 2561 1 ต.ค. 2561 2 ต.ค. 2561
26 2561 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) 30 เม.ย. 2561 27 เม.ย. 2561 4 มิ.ย. 2561
27 2561 แผนจัดการความเสี่ยง (RM-2) 31 ม.ค. 2561 14 ก.พ. 2561 4 มิ.ย. 2561
28 2561 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) 15 ธ.ค. 2560 14 ก.พ. 2561 4 มิ.ย. 2561
29 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-3) รอบที่ 2 17 พ.ย. 2560 8 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560
30 2560 ปย.1 17 พ.ย. 2560 8 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560
31 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน 17 พ.ย. 2560 8 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560
32 2560 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) 15 พ.ค. 2560 30 ต.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
33 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดปัจจุบัน 15 พ.ค. 2560 1 พ.ค. 2560 20 ก.ค. 2560
34 2560 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน 15 พ.ค. 2560 8 พ.ย. 2560 26 ธ.ค. 2560
35 2560 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) 31 ม.ค. 2560 14 ก.พ. 2561 4 มิ.ย. 2561
36 2560 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 31 ม.ค. 2560 30 ต.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
37 2560 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ฉบับร่าง 22 ต.ค. 2559 30 ม.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560
38 2559 ปย.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 21 ต.ค. 2559 3 ต.ค. 2559 6 ธ.ค. 2559
39 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบ 12 เดือน) 21 ต.ค. 2559 3 ต.ค. 2559 6 ธ.ค. 2559
40 2559 แบบติดตามแผนจัดการความเสียง (RM-3) รอบที่ 2 21 ต.ค. 2559 3 ต.ค. 2559 3 พ.ย. 2559
41 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบที่1) 15 ก.ค. 2559 3 ต.ค. 2559 6 ธ.ค. 2559
42 2559 แบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง (RM-3) 15 ก.ค. 2559 3 ต.ค. 2559 6 ธ.ค. 2559
43 2559 แบบติดตาม ปย.2 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 20 เม.ย. 2559 24 มี.ค. 2559 4 พ.ค. 2559
44 2559 แผนการจัดการความเสี่ยง (Rm-2) 8 เม.ย. 2559 24 มี.ค. 2559 20 เม.ย. 2559
45 2559 แบบวิเคราะห์/ระบุความเสี่ยง (Rm-1) (pdf.) 8 เม.ย. 2559 24 มี.ค. 2559 20 เม.ย. 2559
46 2558 ปย.2 (ประเภทไฟล์ pdf.) 15 ต.ค. 2558 5 ต.ค. 2558 5 พ.ย. 2558 patcharar
47 2558 ปย.2 (ประเภทไฟล์ word) 15 ต.ค. 2558 5 ต.ค. 2558 10 พ.ค. 2559
48 2558 ปย.1 (ประเภทไฟล์ pdf.) 15 ต.ค. 2558 5 ต.ค. 2558 5 พ.ย. 2558 patcharar
49 2558 ปย.1 (ประเภทไฟล์ word) 15 ต.ค. 2558 5 ต.ค. 2558 26 ธ.ค. 2560
50 2558 แบบติดตาม ปย.2 (งวดปัจจุบัน:รอบ 6 เดือน) 30 เม.ย. 2558 15 พ.ค. 2558 15 พ.ค. 2558 tidarat
51 2558 แบบติดตาม ปย.2 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 30 เม.ย. 2558 15 พ.ค. 2558 15 พ.ค. 2558 tidarat
52 2558 แผนบริหารความเสี่ยงฯ (RM 7.4-2) 31 ต.ค. 2557 24 ต.ค. 2557 25 ก.พ. 2558 tidarat
53 2558 รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM 7.4-1) 31 ต.ค. 2557 24 ต.ค. 2557 25 ก.พ. 2558 tidarat
54 2557 แผนบริหารความเสี่ยงฯ (RM 7.4-2) ไม่ระบุ 25 ธ.ค. 2557 9 ม.ค. 2558 tidarat
55 2557 รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM 7.4-1) ไม่ระบุ 25 ธ.ค. 2557 8 ม.ค. 2558 tidarat