หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

กราฟแสดงการจัดการเอกสารของหน่วยงาน

รานการ จำนวน (งาน)
เอกสารที่ทำรายการแล้ว 16
เอกสารที่กำลังดำเนินการ 0
เอกสารที่รอตรวจสอบ 0
เอกสารที่ไม่มีการดำเนินการ 0

รายการเอกสารที่ต้องอัพโหลดเอกสาร

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร หมวดเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด สถานการอัพโหลด

รายการเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด วันที่ส่งข้อมูล วันที่ตรวจสอบข้อมูล ผู้ตรวจสอบ
1 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) 30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 19 ต.ค. 2563
2 2563 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) 30 ก.ย. 2563 1 ต.ค. 2563 19 ต.ค. 2563
3 2563 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 14 ต.ค. 2563
4 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน 31 มี.ค. 2563 23 มี.ค. 2563 17 เม.ย. 2563
5 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน 31 มี.ค. 2563 23 มี.ค. 2563 17 เม.ย. 2563
6 2563 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 31 มี.ค. 2563 23 มี.ค. 2563 17 เม.ย. 2563
7 2563 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) 28 ก.พ. 2563 18 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 2562
8 2563 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) 15 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 2562
9 2562 แบบรายงานประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) 13 ก.ย. 2562 28 ก.ย. 2562 3 ต.ค. 2562
10 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) 13 ก.ย. 2562 28 ก.ย. 2562 3 ต.ค. 2562
11 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 13 ก.ย. 2562 28 ก.ย. 2562 3 ต.ค. 2562
12 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน 3 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562 17 มิ.ย. 2562
13 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน 3 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562 17 มิ.ย. 2562
14 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 2 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562 17 มิ.ย. 2562
15 2562 แผนการจัดการความเสี่ยง 31 ธ.ค. 2561 15 ม.ค. 2562 5 มี.ค. 2562
16 2562 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 31 ธ.ค. 2561 15 ม.ค. 2562 5 มี.ค. 2562