หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

กราฟแสดงการจัดการเอกสารของหน่วยงาน

รานการ จำนวน (งาน)
เอกสารที่ทำรายการแล้ว 10
เอกสารที่กำลังดำเนินการ 3
เอกสารที่รอตรวจสอบ 3
เอกสารที่ไม่มีการดำเนินการ 0

รายการเอกสารที่ต้องอัพโหลดเอกสาร

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร หมวดเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด สถานการอัพโหลด
1 2563 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 RM 31 มี.ค. 2563 รอการตรวจสอบ
2 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน แบบติดตาม ปค.5 (งวดปัจจุบัน) 31 มี.ค. 2563 รอการตรวจสอบ
3 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน แบบติดตาม ปค.5 (งวดก่อน:รอบ 6 เดือน) 31 มี.ค. 2563 รอการตรวจสอบ
4 2563 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 RM 30 ก.ย. 2563 ระหว่างการอัพโหลด
5 2563 แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) การประเมินภายใน 30 ก.ย. 2563 ระหว่างการอัพโหลด
6 2563 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) การประเมินภายใน 30 ก.ย. 2563 ระหว่างการอัพโหลด

รายการเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อเอกสาร วันสิ้นสุดการอัพโหลด วันที่ส่งข้อมูล วันที่ตรวจสอบข้อมูล ผู้ตรวจสอบ
1 2563 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) 28 ก.พ. 2563 18 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 2562
2 2563 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) 15 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 2562
3 2562 แบบรายงานประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) 13 ก.ย. 2562 28 ก.ย. 2562 3 ต.ค. 2562
4 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) 13 ก.ย. 2562 28 ก.ย. 2562 3 ต.ค. 2562
5 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 13 ก.ย. 2562 28 ก.ย. 2562 3 ต.ค. 2562
6 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน 3 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562 17 มิ.ย. 2562
7 2562 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน 3 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562 17 มิ.ย. 2562
8 2562 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 2 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562 17 มิ.ย. 2562
9 2562 แผนการจัดการความเสี่ยง 31 ธ.ค. 2561 15 ม.ค. 2562 5 มี.ค. 2562
10 2562 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 31 ธ.ค. 2561 15 ม.ค. 2562 5 มี.ค. 2562