หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์

รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)

หมวดเอกสาร รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน
ชนิดไฟล์เอกสาร
คำบรรยาย
ปีงบประมาณ 2564
วันสิ้นสุดการอัพโหลด 4 ธ.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบ
สถานะการอัพโหลดเอกสาร ดำเนินการเรียบร้อย


จำนวนไฟล์ที่อัพโหลด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเอกสาร ชนิดเอกสาร วันที่อัพโหลด ลิงค์เอกสาร
1 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) pdf 09 ส.ค. 2564
12:08:13
URL