หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)

หมวดเอกสาร รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน
ชนิดไฟล์เอกสาร
คำบรรยาย
ปีงบประมาณ 2564
วันสิ้นสุดการอัพโหลด 4 ธ.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบ
สถานะการอัพโหลดเอกสาร ดำเนินการเรียบร้อย


จำนวนไฟล์ที่อัพโหลด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเอกสาร ชนิดเอกสาร วันที่อัพโหลด ลิงค์เอกสาร
1 ปค.4 pdf 27 ก.ค. 2564
19:07:25
URL